Menu

Documenten

Document R-1656-14-8010-86r

Sijn bij maniere van mangeling metten ander overcomen ende veraccordeert Peter Jans vande Loo ter eenre, ende Digna weduwe wijlen Peter Jan Adriaen Willems geassisteert met Joost Gerits de Beir haere gecozen momboir in desen ter andere sijde, inder vuege, ende maniere naebeschreven volgende, te weten dat d'voors. Peter van haer Digna sal hebben behouden ende erffelijck blijven possideren een parcheeltje saeijlants, een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, aende Hasselt ter plaetschen geheijten den Roijenbergh, aldaer tusschen erffenisse Jan Willem Jan Willems d'een sijde, ende het volgende parcheel aen voorn. weduwe hier naer opgedragen d'ander sijde, metten eene eijnde aende erve Goijaerts Jan Goijaerts, ende metten andere eijnde aende erve Willem Jan Peter Goijaerts, los ende vrij vuijtgenomen te gedoogen de wech neffens de erve van d'voors. Willem Jans loopt, als van outs, ende waer tegens Digna weduwe voornt. vande voors. Peter sal hebben behouden ende erffelijck besitten een parcheeltje saeijlants insgelijcx een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse d'voorn Peter hem hier vorens opgedragen d'een sijde, ende d'selve weduwe met haere andere erve d'andere sijde, streckende metten weder eijnde als het voors. eerste parcheel sijnde mede los ende vrij, vuijtgenomen de voors. wech, ende hebben d'een ten behoeve van d'ander opt geen voors. is, volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert, met opdragen etc., gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist datum et scabini ut supra (30 december 1656).
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832