Menu

Documenten

Document R-1657-14-8010-126r

Egen Gijsberts de With als man ende momboir van Niclaesken sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Anthonis Smolders, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende midsdesen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Goijaert Jan Anthonis een parceelke weijlants vijff quartier ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt inde Corte straet, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Cornelis de Beir op d'een sijde suijtwaerts, ende de gemeijne straet op d'andere sijde noortwaerts, streckende metten westeneijnde aende erve de weduwe Cornelis Jans Creijers, ende metten oosteneijnde aende erve de kinderen wijlen Henrick Laureijssen, tsamen metten gerechticheijt vanden voorhoofde, ende eijckenboomen daerop gestaen, los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist datum et scabini ut supra ( xxviij meert 1657).

Onnaerdert het bovenstaende parcheel door Peter Goijert Broeckmans, promittens et obligans etc. pro ut in forma, actum 28 meert 1657. Scabini Stoffaerts et relatu Stakenborch.

In de marge: Maria weduwe wijlen Peter Goijert Broeckmans bekende ende verclaerde dat haere overleden man noijt aen Goijaert Jan Anthonis .... versoeckt daerom de cassatie van dese ontnadering, actum 25 meij 1658. Scabini Baerdwijck et relatu Stakenborch.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832