Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1657-14-8010-126r

Egon Gijsberts de With als man ende momboir van Niclaesken sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Anthonis Smolders, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende midsdesen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Goijaert Jan Anthonis een parceelke weijlants vijff quartier ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt inde Corte straet, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Cornelis de Beir op d'een sijde suijtwaerts, ende de gemeijne straet op d'andere sijde noortwaerts, streckende metten westeneijnde aende erve de weduwe Cornelis Jans Creijers, ende metten oosteneijnde aende erve de kinderen wijlen Henrick Laureijssen, tsamen metten gerechticheijt vanden voorhoofde, ende eijckenboomen daerop gestaen, los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist datum et scabini ut supra ( xxviij meert 1657).

Onnaerdert het bovenstaende parcheel door Peter Goijert Broeckmans, promittens et obligans etc. pro ut in forma, actum 28 meert 1657. Scabini Stoffaerts et relatu Stakenborch.

In de marge: Maria weduwe wijlen Peter Goijert Broeckmans bekende ende verclaerde dat haer overleden man neijt aen Goijert Jan Anthonis eenige penningen ter saecke vande weije in desen vermelt sijnde heeft getelt, sulcx dat de vs Goijaert dese erve altoos gebleven is aen deselve Goijaert sonder dat haeren overleden man daerop eenig recht is hebbende oock daeromme de cassatie van dese naerderinge, actum 25 meij 1658, scabini Baerdwijck et relatu Stakenborch.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832