Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1657-14-8010-138r

Compareerden voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt Niclaes Adam Cornelis Damen ende Adriaen Bartholomeeus Jan Hendricx beijden ingesetenen van Tilborgh voors. die welcke onder presentatie van eede hebben verclaert ende geaffirmeert ter instantie van Adriaen Jacob Quirijnsse henne gebuerman dat die selven in vrijen eijgendommen competerende is seeckere huijsinge metten hoff ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende twee lopensaet ofte daer omtrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen die prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse d'voors. Adriaen d'een sijde, ende Jan Gerit Smolders d'ander sijde, ende oock een eijnde ende streckende metten anderen eijnde aende gemeijne strate voor welcke huijsinge ende erffenisse sij comparanten geerne een meerdere somme als vijff hondert carolus guldens in coope souden betaelen, ende dat voor sulcx de selve ... als ten volle sufficient is voor hondert gulden capitael ende den interest daer aff te verloopen, die den requirant daerop ... ondernemen soude, redenen van welwetentheijt allegerende ende dat sij gebueren sijn vande requirant sulcx dat hen die vs. aenstede seer wel is bekent ende hebben ter meerdere effecten hem als borgen ende cautionarisse verobligeert vande vs. requirant gelovende indivisum ijder als schuldenaer principael super se et bona voor de voldoeninge vande voors. hondert gulden capitael bijden requirant opte nemen, te sullen responderen ende inne staen, dus soo belooffde de vs. Adriaen Jacob Crijnen, sijnen borgen op verbant als voor, t allen tijden costeloos ende schadeloos te houden, sonder argelist, aldus gedaen ende gepasseert, voor ende ten overstaen van, Adriaen Stackenborch ende Adriaen Soffaerts schepenen, den viii meij 1657.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832