Menu

Documenten

Document R-1657-14-8010-139r

Embrecht Cornelis Anthonissen, heeft erffelijck vercocht ende midtsdesen wettelijck overgegeven ende opgedragen, aen ende tenbehoeve van Martinus vander Burcht schepen, een parcheeltken erven, bestaende in saeij ende weijlandt vierendertich roeden metter maete begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt inde Langestraet, aldaer tusschen erffenisse de andere kinderen ende erffgenamen wijlen de vs. Cornelis Anthonissen aen d'een sijde noortwaerts, ende Joost Gerits de Beir aen d'ander sijde suijtwaerts, ende oock aen d'een eijnde oostwaerts, ende streckende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum xvi meij 1657, scabini Stockum et relatu Soffaerts,



Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832