Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1657-14-8010-145v

Willem Jan Peter Hendricx, heeft wettelijck ende erffelijck opgedragen, ende overgegeven midtsdesen, aen ende ten behoeve van Peter Jans vander Loo, eerst, het gerechte derde part onbedeelt in een huijs, hoff, ende schop, metten gronde vandien ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende, int geheel twee loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, waervan de voors. Peter de twee resterende derdeparten competerende is, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijaerts aen d'een sijde westwaerts, ende Jan Jans de Beir cum suo aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve Laureijs van Doremale met meer andere ende metten noorden eijnde aende gemeijne straet, ende tot dien alnoch het gerecht derdepart onbedeelt in seecker parcheeltke saeijlandts int geheel een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende waervan de cooper mede de twee andere derdeparte competerende sijn, gelegen inde prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Jan Anthonis Peter Michiels aen d'een sijde westwaerts, ende weduwe metter kinderen Anthonis Cornelis Anthonis aen d'ander sijde oostwaerts, streckende mette noorden eijnde aende erve Peter Michiels, ende metten suijden eijnde aende erve Peter Jan Hermans van Heijst, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., vuijtgenomen dat d'voorn. cooper hier uijt jaerlijcx gelden sal een halff mudde reductie rogge, van desen aende Cardhuijsers, ende alsoo aen rentmeester ... te s'Bosch te voldoen, tot noch toe met twee gulden sjaers betaelt sijnde, ende tot die alnoch twee stuijvers ses penningen winchijns, aenden heere van Tilborch op St. Stevens dach te betaelen, ende reserveert de vercooper sijn leven lanck gedurende het gebruijck ende wooning inde camer, met het voors. hoffke, soo ende gelijck t'selve bij hem tegenwoordich is aengeveert, sonder argelist, actum xi junij 1657. Scabini Soffaerts et relatu Stakenborgh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832