Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1657-14-8010-162r

Gerit Niclaessen van Osch naergelaten weduwaer wijlen Catharina sijne gewesene huijsvrouwe, dochter Cornelis Gerit Daniels heeft ten behoeve van sijne gelijcke kinderen, daer moeder aff was voors. Catharina volcomentlijck gerenuntieert, ende gedesisteert op de tochte, recht ende actie, hem van tochtswege competerende in drie parcelen van erve, door hem neffens de selve sijne kinderen vercocht, ende hier naer aen cooper en heeft, met overgeven ende affgaen etc., gelovende etc. pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra (xiiij augustij 1657, scabini Soffaerts et Stocking?).

Cornelis ende Niclaes gebroederen sonen Gerit Niclaessen van Osch, daer moeder aff was Catharina Cornelis Gerit Daniels voor hen selve, ende de selve alnoch met Willem Gerits de Roij ende Jan Adriaens van Beurden met consent van de heere instaende hen fort ende sterck maeckende voor Judith meerderjarige dochter mitsgaders Jannen ende Iefken beijde alnoch minderjarich sijnde, hebben met decreet van heere drossaert ende schepenen, openbaerlijck voor alle man, naer voorgaende sondachse publicatie, vercocht, ende midtsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Peter Huijbert Meeussoon, een parcheeltken saijlandts een loopensaet, vijff roeden ende vijftich roeden voeten metter maete begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse d'voorn. cooper aen d'een sijde noortwaerts, ende vercooperen alsnu Daniel Adriaens van Beurden aen d'andere sijde suijtwaerts, streckende metten westeneijnde aende erve de H: Geest van Tilborgh ende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra.

Schuldbekentenis van Peter Huijbert Meeus ...

D'voors. vercooperen in qualiteijt als voor hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Daniel Adriaens van Beurden een stuck erve bestaende in saeij ende weijlandt twee loopensaet negenendertich roeden seven voeten ende een halff mette maete begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de vercooperen, alsnu Laureijs Peters van Doremael ende Jan Laureijs aen d'een sijde suijtwaerts ende Daniel Willems cum suis aen d'andere sijde noortwaerts ende streckende oost ende westwaerts aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc., geloovende etc., ende alle commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen die gebuerwaterlaet te onderhouden, datum et scabini ut supra.

Schuldbekentenis van Daniel Adriaens van Beurden ...

D'voorn. vercooperen in qualiteijt als voor, hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Laureijs Peters van Doremael voor d'een helft, ende Jan Laureijs Timmerman voor d'andere helft, een stuck erven bestaende in saeij, ende weijlandt twee lopensaet negenendertich roeden seven voeten ende een halff metter maete begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse de vercooperen alsnu Daniel Adriaens van Beurden aen d'een sijde noortwaerts, ende Gerit Peters aen d'andere sijde suijtwaerts, streckende oost, ende westwaerts aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen de gebuerwaterlaet te onderhouden, sonder argelist, datum et scabini ut supra.

In de marge: Ontnadert door Adriana dochter Cornelis Gerit Daniels, weduwe wijlen Adriaen Jan van Beurden, cum tutore, promittens et obligans, pro ut in forma, actum xix februarij 1658, scabini Stakenborch et van Pelt.
Quo facto (dit gedaan zijnde) heeft de voors weduwe, dit stuck erven gevest ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan Adriaens van Beurden, gelovende etc. pro ut ... datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832