Menu

Documenten

Document R-1657-14-8010-165r

Compareerde Digna dochtere wijlen Cornelis Anthonis Hermans weduwe wijlen Aert Cornelis Meeus, ende Jan Cornelis Meeus, met Jan Cornelis Anthonissen, als bloetvoochden over Cornelia onmondige dochter van wijlen Aert ende Digna voornt. ter eenre, ende Dingeman met Vijverken sijne suster oock kijnderen wijlen d'voors. Cornelis Anthonis Hermans ter andere sijde, die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen een erffmangelinge gemaeckt, ende aengegaen te hebben, vande naervolgende parcheelen van erffenisse inder vuegen ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke d'voors. weduwe ende haeren kijnde vande tweede comparanten sullen hebben behouden ende erffelijck besitten de twee derde parten in seecker parcheeltken saeijlandts waer deselve weduwe ende haeren kijnde het resterende derde part competeert, int geheel vijff quartier ofte daer ontrent begrijpende, geheijten den Roijenberch gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt aende Langstraet, aldaer tusschen erffenisse de Capelle aldaer aen d'een sijde oostwaerts, ende Gerit Willems Veramelvoirt aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Adriaen Jan Goijaerts, ende metten suijden eijnde aende erve Joost Gerits de Beir,

Ende waertegens d'voorn. Dingeman ende Vijverken, vande voors. weduwe met haeren kijnde sullen hebben, behouden ende erffelijck possideren het gerechte derde part in een parcheel saeijlandts geheijten de Blomberch, waer van d'vs Dingeman ende Vijverken de twee restende derde parten competerende sijn, int geheel twee loopensaeten ende een quartier ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Martinus vander Burcht aen d'een sijde oostwaerts, ende Joost Gerits de Beir aen d'ander sijde westwaerts ende oock aen d'een eijnde noortwaerts, ende streckende metten anderen eijnde suijtwaerts aende gemeijne straet, sijnde dese respective parcheelen van erve los ende vrij van rente ofte chijnsen, soo sij seijden, ende hebben etc. geloovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, ende heeft de voors. weduwe in egalisatie vande tweede comparanten ontfangen de somme van achtentwintich guldens contant, sonder argelist, actum xxviii augustij 1657, scabini Stockum et Hoosmans.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832