Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1657-14-8010-165v

Embrecht Cornelis Anthonissen heeft geboden sijne blijckende penningen die hij seijde sijn eijgen te wesen, omme met de rechte van naederschappen te lossen, vrijen ende quijten, soo hij doet midtsdesen alsulck parcheel saeijlandts geheijten den Blomberch twee loopensaten ofte daer ontrent begrijpende gelegen aende Hasselt als Dingeman ende Vijverken kijnderen wijlen Cornelis Anthonissen voornt onlangs hebben vercocht aen Joost Gerits de Beir alnoch niet gevest ende opgedragen sijnde, gelovende etc. pro ut moris et ..., sonder argelist, actum xxviii augustij 1657, scabini Huttenis et vander Burcht..Zoeken in website: De Hasselt voor 1832