Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1657-14-8010-165v

Dingeman sone wijlen Cornelis Anthonis Hermans ende Vijverken sijne suster, hebben wettelijck, ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Embrecht henne broeder, als naerderman een stuck saeijlandts genaempt de Blomberch, twee lopensaeten ende een quartier ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen Martinus vander Burcht aen d'een sijde oostwaerts ende Joost Gerits de Beir aen d'ander sijde westwaerts, ende oock aen d'een eijnde noortwaerts, ende streckende metten anderen eijnde suijtwaerts aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijde, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, datum ut supra (xxviii augustij 1657), scabini Stockum et Hoosmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832