Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1657-14-8010-166v

Adriaen Jan Gerits, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven, ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Jan Adriaens sijnen swager, een camer metten gronde vandien, ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, vier loopensaten ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer tusschen d'voorn. cooper d'een sijde, ende Peter Huijbert Meeus d'ander sijde, hoodende met beijde d'eijnden aende gemeijnte, ofte gemeijne strate, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen dat d'voorn. cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal een vierdel erff rogge te leveren op het clooster te Cauwater ende tot dien de helft in veerthien penningen gewinchijns aende heere van Tilborgh op St. Stevens dach te betaelen, sonder argelist, actum xvii september 1657, scabini Huttenis et Stockum.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832