Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1657-14-8010-171r

Embrecht Cornelis Anthonis heeft bij maniere van beleening wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Adriaen Jan Goijaerts, een parcheel saeijlandts, twee ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo grrot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt den Blomberch aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Joost Gerits de Beir oost, west, ende noortwaerts, ende streckende metten suijdeneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ur in forma, onder expresse conditie dat d'voors Embrecht, ofte bij voorafflijvicheijt sijne naercomelingen t'voors. stuck erven sullen mogen lossen binnen der tijt van twee eerstcomende jaeren mette somme van vier hondert car: guldens eens, naer t'expireren van welcken tijt desen los caseren, ende d'voors. erve, erffelijck sal sijn ende blijven aen d'voorn. Adriaen Jan Goijaerts, sonder argelist, actum i october 1657, scabini Huttenis et relatu Soffaerts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832