Menu

Documenten

Document R-1657-14-8010-176v

Willem ende Jan gebroederen sonen wijlen Jan Willemssen van Buel, Wouter Aert Celen als man ende momboir van Elsken sijne huijsvrouwe, Jan Gerits Verbunt de jonge als man ende momboir van Neeltjen sijne huijsvrouwe, ende Corstiaen Jan Jacobs, als man ende momboir van Maeijcken sijne huijsvrouwe gesusteren, dochteren wijlen Jan Willems van Buel voorschreven, in dier qualiteijt alle mede erffgenamen van wijlen Geertruijt dochter Rut Janssen van Orthen daer moeder aff was Maria Willems Buel, sijnde de voors. Geertruijt eerst getrouwt geweest met Reijnder Janssen Mars, ende lestmael met Peter Janssen schouteth tot Lieshout, hebben in derselver qualiteijt wettelijck ende erffelijck gecedeert, getransporteert, overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan vanden Sande procureur een gerecht seste part, in henne portie contingent, recht, ende actie, van versterff hen competerende in alle ende ijegelijcken de goederen soo haeffelijck als erffelijcke actien schulden ende crediten, hen mits het overlijden van wijlen voors. Geertruijt eenichsints aengecomen ende verstorven waer tusschen wien, ofte op wat plaetschen gelegen hoedanich die sijn ofte genoempt connen werden geene altoos vuijtgescheijden ofte gereserveert, met vertijen ende affgaen daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen) dit cederen opdragen, vertijen ende affgaen altoos van waerden te houden ende te doen houden sonder eenich wederseggen, ende alle commer, calangie ofte aentael van hennen twegen denselven t'eenenmael aff te doen, sonder argelist, actum den xi october 1657, scabini Stockum et relatu Stakenborch.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832