Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1657-14-8010-192v

Peter Jan Peermaechs als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Jan Adriaen Goijaerts, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Jan Adriaen Goijaerts, ende Peter Meeus Momboirs, alle sijne gerechticheijt wesende het vierde gedeelt in alle ende ijegelijcke de erffelijcke goederen door wijlen sijne voors huijsvrouwe vader metter doot ontruijmt, waer tusschen wien, ofte op wat plaetse gelegen geene altoos vuijtgescheijden met vertijen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra (den 5e december 1657, scabini Stakenborch et Stockum).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832