Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1657-14-8010-194r

Anthonis, ende Jan gebroederen, sonen wijlen Adriaen Gerit Huijben daer moeder aff was Maeijcken Cornelis Somers, Jan Jacob Crijnen als man ende momboir van Magrita sijne huijsvrouwe, ende Peter Joost Pauwels, als man ende momboir van Pirijntken sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Adriaen, ende Maeijckens voors. in dier qualiteijt alle voor hen selven, ende alsoo erffgenamen wijlen Peter sone Peter Cornelis Somers, ende d'voors. Jan Jacob Quirijnen noch als bij vuijtcoop ende opdrachte vercregen hebbende, de gerechticheijt van versterve van Jan Willem Adriaens, als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jans de Bueter, die weduwe was van wijlen Willem Jan Willems, ende in dier qualiteijt als erffgenamen van Maria dochtere Willem Jan Willems voors. daer moeder aff is d'voors. Jenneken, welcke Maria in houwelijck versaemt is geweest met d'voorn. Peter Peter Cornelis Somers, hebben in dier qualiteijt wettelijck, ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Anthonij Peter Donders seeckere huijsinge genaemt het Cleijn Fortuijn, metten gronde van dien ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, vier loopensaeten oft daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn, als de selve behoirlijck affgepaelt, gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaempt aent Groeseijnde, ontrent de Nieuwe Meulen, aldaer tusschen erffenisse sijne exc. den heere Grave van Grobendoncq aen d'een sijde oostwaerts, ende Jacob Cornelissen aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Jan Meeus Momboirs ende metten suijden eijnde aende de gemeijne strate, ende hebben etc. gelovende indivisum ijder als schuldenaer principael super se et omnia sua bona more solito warandiam (op hen en hun goederen te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen dat d'voorn. cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal een chijnsken van vijff penningen s'jaers wesende de helft in vijff duijten, tegenwoordich aende rentmeester Boucholt binnen Oisterwijck betaelt werdende, ende tot dien alnoch vijftich guldens capitael aen Peter sone wijlen Jan Jan Adriaen Peters tegenwoordich in Duijtslandt sijnde, onder conditie bij aldien naermaels bevonden wiert dat opt voors. capitael ijetwes mochte sijn betaelt t'selve den vercooperen goet comen sal, ende sal den cooper daerenboven alnoch betaelen aen Jenneken Jan Hermans ten Bosch de somme van een hondert ende twintich guldens capitael, sonder argelist, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832