Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1658-115-20-7

Inden name ons heeren en salichmaeckers Jesu Christij amen, bij den inhouden van desen openbaren instrumente van testamente
Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden den 30e dach der maent januarij deses jaers 1658 voor mij Johannes van Rotterdam openbaer notaris bij den Ed. Mo. Rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert binnen dese Heerlijckheijd van Tilborch meijerije van s'Hertogenbosch residerende ende de getuijgen naergenoemt, sijn verschenen d'eersame Peeter Goijaert Broeckmans ende Marie Anthonis sijne wettige huijsvrouwe woonende alhier aende Kerck, die voors Peeter sieck te bedde leggende, sijn verstant nochtans vijff sinnen ende memorie in alles wel ende genochsaem machtich, die wel overdenckende des menschen levens ende datter niet seecker en is dan de dood, ende niet onseeckerder dan de ure van dien, hebben daeromme met goeden rijpen voor rade, d'een met volcomen wille ende consent des anderen, voor hender bijder testament lesten ende uijtterste wille gemaect gesloten ende geordonneert t'gene des ende alsoo hier naer is volgende, ende voor eerst hebben siij testateuren henne sielen als die uit henne sterffelijcke lichamen van hier scheijden sullen, gerecommandeert ende bevolen in de oneijndige genade ende bermherticht van Godt almachtich, ende haere doode lichamen eerlijck der aerden begraven te werden, ende alsoo comende totte dispositie van henne tijdelijcke goederen willen ende ordonneren sij testateuren dat den lancxlevende van hen bijden soo langs sij of hij sal blijven ongehout ende in den weduwelijcke staet, alle ende een ijgelijcken henne achter te laten goederen soo have als erve, gereede als ongereede sal blijven behouden ende besitten in ende ter tochte onder last van henne t'samen kinderen daer uit eerlijck ende naer haren staet op te brengen ende alimenteren, ter tijt toe, deselve gecomen sullen sijn tot hennen mondigen dage ofte anderen geapprobeerden staet, latende ende maeckende over sulcx de proprieteijt ende eijgendom daer van, aende vs henne t'samen kinderen als deselve voor henne eenige ende universele erffgenamen nominerende ende pleno jure instituerende mitsdesen, behoudelijck nochtans dat soo veel vande voors erffgoederen bij de ondergenomineerde momboirs ofte executeurs van dese testamente sullen mogen werden vercocht als tot betalinge der lastige schulden van desen boedel noodich wesen sal, sonder eenich speciael consent ofte decreet vande heeren officier ofte schepenen daer toe te behoeven te obtineren als deselve daerinne secluderende mitsdesen nochte oock sonder aen jmanden anders, als aende langstlevende ende die sij tot haer sal willen ... eenigh beweijs ofte reeckening te doen, maer soo het gebeurde dat de langstlevende hem off haer wederom tot anderen houwelijck quame te begeven, soo willen ende ordinneren sij testateuren in dien gevalle, dat deselve langstlevende alsdan datelijck met henne vs kinderen sal aengaen behoorlijke affdeelinge soo naer costume deser Heerlijckheijt behoort, ende dat dienvolgende d'eene helft van alle henne testateuren goederen sal volgen den vs hennen kinderen, ende d'ander helft den langstlevende ter tochte, mits conditie nochtans, dat mette vs eene helft der kinderen als voor te volgen, de jongste kinderen sullen werden opgebracht ende onderhouden ter tijd toe het jongste sal sijn gecomen tot xviii jaren, ende t'gene daer van alsdan sal overen, dat t'selve ende niet eerder bij de kinderen gelijckelijck sal werden gepart ende gedeijlt deselve daer inne wederom, ende de langstlevende in d'ander helft vande tochte in die gevalle institueren ende als erffgenamen nominerende bij desen ende opdat den inhoud van desen testamente in alles naer behooren mocht werden volbracht ende geeffectueert soo nomineren ende ... sij testateuren tot momboirs over henne kinderen ofte executeurs van dese reciproque testamente Anthonij Goijaert Broeckmans ende Cornelis Anthonis henne regte broederen versoeckende ende biddende de selve den vs last aente veerden ende volbrengen naer behooren verclaerende dit te wesen hen bijder testament lesten ende uijtterste wille, begerende dat t'selve bij een jder alsoo sal werden achtervolgt t'sij als testament etc. alwaert oock soo etc. consenterende etc.
Aldus etc. ten woonhuise van testateuren ter presentie ende overstaen van Sr. Joris Verschueren ende Wouter Keijsers als getuijgen van goeden geloove etc. die dese beneffens de testateuren ende mij notaris voornt. hebben ondertekend.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832