Menu

Documenten

Document R-1658-14-8011-17v

Adriana dochtere Cornelis Gerit Daniels, ende weduwe wijlen Adriaen Jans van Beurden, cum tutore, heeft geboden haare blijckende penningen omme metten recht van naarderschappen te lossen vrijen ende calangieren seecker stuck erve, bestaende in saeij ende weijlant, twee loopensaeten negenendertich roeden, seven voeten, ende een halff metten maeten begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, twelck de kinderen van Gerit Niclaes van Osch daer moeder aff was Catharina dochtere wijlen Cornelis Gerit Daniels voors. wettelijck vercocht, ende opden xiiij augustij 1657 lestlede voor schepenen alhier gevest ende opgedragen hebben aen ende ten behoeve van Laureijs Peters van Dormalen ende Jan Laureijssen Timmermans, gelovende etc. pro ut ..., datum et scabini ut supra (xix februarij 1658, Stackenborch et van Pelt).

Quo facto (dit gedaan zijnde) heeft d'voorn. Adriana, dit voors. stuck erve wettelijck overgegeven ende opgedragen midsdesen aen ende ten behoeve van Jan Adriaens van Beurden haeren sone, mette vertijen ende affgaen etc., gelovende etc. alle commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832