Menu

Documenten

Document R-1658-14-8011-18r

Martinus vander Burcht schepen, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven, ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Joost Gerits de Beir een parcheeltken saeijlandts drie ofte vierendertich roeden off daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Embrecht Cornelis Anthonis d'een sijde, ende voorn. cooper d'ander sijde, ende oock d'een eijnde ende streckende metten andere eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, soo hij seijde, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum xxiv februarij 1658, scabini van Pelt et relatu Stakenborgh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832