Menu

Documenten

Document R-1658-14-8011-19v

Kennelijck sij eenen ijegelijcke, alsoo Jenneke Michiel Daniels in houwelijkse staet versaemt ende gealieert is geweest met wijlen Geraerd Adriaen Jans van Beurden, die aende selve Jenneke verweckt heeft een soontke genaempt Cornelis tegenwoordich out negen jaere ende dat de voors. Jenneke haer wederom in andere houwelijck begeven heeft, met Jan Gerit Smolders den ouden, soo soude deselve verobligeert wesen naer des lant rechte mette momboirs van de voors. kijnde te procederen tot behoorlijcke scheijdinge ende affdeijlinge van alle ende ijegelijcke de goederen soo haeffelijck als erffelijck bijden voors. haeren eerste man mette doot eenichsints ontruijmt ende achtergelaeten, in welcke gevalle den voors. kijnde vuijt d'een helfte vandien soude moeten worden opgebracht, ende gealimenteert, doch geconsidereert de meublen goederen, volgens den staet ende inventaris met ... niet meer incomste importeren als eene somme van drie hondert acht en sestich carolus guldens negen stuijvers acht penningen, ende dat de voors. Jenneke in haer weduwelijcke staet drie hondert guldens tot betalinge vande gecochte erffelijcke goederen heeft geschoten, waer tegens de selve gelijcke drie hondert guldens vuijten sterffhuijse proffiteren moet, sulcx dat vanden voors. gemeijne haeffelijcke goederen niet meer overich blijven soude als achtentsestich guldens negen stuijvers ..., waer tegen noch verscheijdene ... ... capitale te betalen staen, ende dat de incomsten der erffelijcke goederen sover de jaerlijcxse intrest, reparatie ende dorpslasten int geheel, niet meer incomen opbrengen als ten hoochste twintich guldens eens t'gene voor den voors. onmondige sone wesen soude .... onmogelijck is denselven sone daermede naer behooren te cunnen opbrengen, maer dat integendeel t voors. onmondich kint soo verre soude sijn gebracht dat t'selve bequamelijck sijnen cost soude cunnen gewinnen, het merendeel der voors. erffelijcke goederen soude hebben verteert sulcx dat dese affdeijlinge voor het voors. onmondich kint .... waeromme soo ist dat voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt, in eijgen persoonen sijn gecomen ende gecompareert d'voors. Jenneken met Jan Gerit Smolders d'oude voornoemt haeren tegenwoordigen man ter eenre, ende Jan Adriaen Jans van Beurden met Michiel Cornelis Michiel Daniels als beedichde momboir ende toesiender over den voors. onmongigen sone ter andere sijde, die welcke in plaetse van affdeijlinge metten anderen sijn overcomen, ende geaccordeert inde vuege ende maniere naervolgende, te weten dat d'voors. Jenneken ende haeren tegenwoordigen man hebben aengenomen ende nemen aen midtsdesen, d'voors. onmondige sone omme denselve op te brengen ende te alimenteren tot dat die gecomen sal wesen tot den ouderdom van twintich jaere, in cost ende dranck, cleedinge ende reedinge, linnen ende wollen, sieck ende gesont, eerlijck ende tamelijck naer hennen staet denselve oock ter scholen souden gaen, omme te leeren lesen ende schrijven, ende voorts daer bij alles in desen te doen t'geene eerlijcke ende getrouwe ouders betaemt, voor welck voors. onderhout ende alimentatie de tweede comparante belooven aende eerste comparante vuijterlijck, vuit het eerste versterff ofte successie t'gene desen onmondige sone soude moge aencomen, de somme van twee hondert ende seventich car: guldens eens, ende ingevalle de portie voor den selven sone daerinne soo veel niet en soude moge importeren dat t'selve vuijt het tweede versterf sal worden gesuppeert, voorts sullen de eerste comparanten hebben behouden ende erffelijck blijven besitten allen de voors. meuble ende haeffelijcke goederen, ende daerenboven geduerende den voorschreven jaeren ter tochte blijven behouden allen de erffelijcke goederen die de voors. Jenneken met wijlen d'voorn. haren eerste overleden man te besitten plach, omde last dat de selve eerste comparante promptelijck sullen voldoen ende betaelen de intrest vande capitaelen ende opde erffelijcke goederen staende ende alle achterstellen van dien, te weten van drie hondert guldens capitael aen Jenneken Jans van Beurden, item twee hondert guldens capitael aen Adriana weduwe wijlen Adriaen Jan Adriaen van beurden grootmoeder van dese sone ende alnoch vijftich guldens capitael aen Anna weduwe wijlen Cornelis Michiel Daniels, die welcke respectieve, bij het leven van wijlen deses kints vader tot betalingen vande gecochte erffelijcke goederen opgenomen sijn, soo den voors. Jenneken verclaerde, welverstaende dat d'voorn. eerste comparanten van de twee hondert guldens aende voors. Adriana geene intrest betaelt sullen, alsde twee jaeren naer dato deses sal comen te vervallen, oock te betaelen alle dorpslasten die middelertijt over de erffelijcke goederen souden mogen omgeslaen worden, mitsgaders oock de huijsinge goeden ende erffbuerlijcke reparaties te onderhouden alles sonder die aengaende iets tot laste vant voors. onmondich te brengen alle welcke poincten ende articulen etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum xxvij februarij 1658, scabini Stackenborch et van Pelt.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832