Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1658-14-8011-42r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemden in eijgene persoone sijn gecomen ende gecompareert, Cornelis ende Sebastiaen gebroeders sonen wijle Jan Joost Willems de Beir daer moeder aff was Adriana Jans, Laureijs Reijn Joosten als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, Lijsbeth ende Willemken meerderjarige dochters gesusteren, dochters wijlen Jans ende Adriana voorn., Lijstbeth ende Willemken geassisteert met Cornelis Mathijs van Gorp haeren gecozen momboir in desen, Jan Jan ... als beedichd momboir ende Adriaen van Baerdwijck schepen tot desen assisteert voor den vier onmondige kinderen wijlen Jan soone Jan voorn daer moeder aff is Engel dochter wijlen Pauwel Jans, alhier mede present, ende voorn. Cornelis noch als momboir ende met hem Jan Adriaen Leijten als toesiender over de drie onmondige kinderen wijlen Adriaen oock sone wijlen Jans ende Adriana voornoemt daer moeder aff is Willemke dochter Jan Leijten, alhier ... present, in de qualiteijt allen erffgenaemen van wijlen Jans ende Adriana voornoemt, den welcke hebben bekent ende beleden, bekennen enden beleijden mits desen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben van erffelijcke goederen met het overlijden henne voors. ouders aengecomen, inde vuege, forme ende maniere hier naerbeschreven volgende,

Overmits de welcke den momboir ende toesiender over de onmondige kinderen wijlen Jan den sone ten deele bevallen is, ende samen alsoo de selven kinderen voor henne portie hebben behouden ende erffelijck besitten eerst het vierdepart onbedeelt in eenen huijsinge metten gronden van dien ende het vierdepart inde gerechte helft dese aensteden ende erffenissen daer aen liggende ende daertoe behoorende int geheel drie ende een halff loopensaeten ofte daer omtrent begrijpende nochtans in alle vuegen grooten ende manieren deselve aenstede gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt den Hoeve aenden Herstal, beneffens welcke aenstede heeft is Cornelis Mathijs Jans van Gorp d'een sijde ende gemeijne straet d'ander sijde, ende oock d'een eijnde ende streckende metten anderen eijnde aen de erve de kinderen Peter Jan Gerits ... alnoch het gerechte sevenstepart bedeelt aen suijdensijde in seecker stuck saijlants genaempt het ..oschlant int geheel twaalff loopensaeten ofte daer omtrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenissen Jan Cornelissen van Gorp aen d'een sijde noortwaerts, ende gemeijne straet waer beneffens dese portie affgemeten sal werdenaen d'andere sijde suijdwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erven ... sijne ex. den heere Graven van Grobbendoncq cum suis ende erve westeneijnde aen erve Jan Cornelissen van Gorp voors met andere,

Waertegens Sebastiaen den sone ten deele bevallen is, ende sal alsoo den selven voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren ierst het gerechte vierdepart onbedeelt in den voors huijsinge ende de helft der aenstede, ende tot ... alnoch het tweede sevenste gedeelte inde voors. twaelff loopensaeten landts aff te paelen aende noordensijde neffens de portie de kinderen Jans der sone hier vorens bedeelt,

Waertegens Willemken de dochter ten deele bevallen is ende sal alsoo deselve voor haere portie hebben behouden ende erffelijck besitten, eerst het gerechte vierdepart ende onbedeelt in den voorn. huisinge ende den helfft dese aenstede, ende tot ... alnoch het derde sevenstepart inde voors. acker en saeijlandts van twaelff loopensaeten ofte daer omtrent, affgepaelt aende noordensijde van portie Sebastiaen de sone hier vorens ten deele bevallen,

Waertegens Laureijs Reijn Joosten, nomine uxoris ten deele bevallen is ende sal alsoo denselven voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerst het resterende vierdepart inde voors. huijsinge ende helfft der aenstede, ende tot ... alnoch het vierde sevenstepart inde voors. acker saeijlants affgepaelt aende noordensijde vande portie Willemken de dochter hier vorens aengecomen, sijnde de voors vier gedeelten los ende vrij, uijtgenomen dat ijder vuijt sijn loth jaerlijcx sal moeten voldoen het sevenstepart in tweeendertich ende een halff loopen erffrogge op Lichtmis dach ... ende ... aen d'erffgenaemen Adriaen Henricxs van Zutphen ... te leveren, ende daerenboven alnoch in vergelijckingen ... cavelen ijder van hen aende drie naestvolgende gedeelten vuijt te reijcken de somme van vijffenseventich car: guldens, contant ... drie hondert car: guldens welcke penningen de voorn. gedeelten sullen .....

Waertegens Cornelis den sone te deele bevallen is, ende sal alsoo denselven voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerst het geregt derdepart onbedeelt inden schuer metten gronden vandien ende inde helft der aenstede ende erffenissen daeraen liggende ende daertoe behoorende, waer vande huijsinge ... den vier eersten Cornelis hier vorens ten deele bevallen is, ende tot ... alnoch het vijffde sevenste gedeelte inden voorgemelten acker saeijlandts van twaelff loopensaet ofte daer omtrent affgepaelt aende noordensijde neffens de portie van Laureijs den swager hier voorens bedeelt,

Waertegens Elisabeth den dochter ten deele bevallen is ende sal deselve alsoo voor haere portie hebben behouden ende erffelijck besitten, eerst het derdepart onbedeelt inden voorn. schuer inde helft der aenstede, ende tot ... alnoch het sesde sevenste gedeelte inden voorn. ackerlandts affgepaelt aende noordensijde van portie Cornelis der sone voornoemt,

Ende waertegens den momboir ende toeziender vande onmondige kinderen wijlen Adriaen den sone voornoemt ten deele bevallen is ende sullen alsoo deselven voor haere portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerst het resterende derdepart onbedeelt inden voorn. schuer inde helft der aenstede, ende het resterende sevenstepart inden voorn. ackersaeijlandts van omtrent twaelff loopensaet etc. affgepaelt tusschen portien Elisabeth dochter hier voren bedeelt ende de erve van Jan Cornelis van Gorp voorn., ... los ende vrij, vuijtgenomen dat deselve insgelijcx ijder het gerecht sevenstepart jaerlijcx sullen moeten voldoen, ende eenendertich ende een halff loopen erffrogge hier voorens opden vier eersten ..., ende sullen ijder van hen in vergelijcking van cavelen contant ontfangen van ... eerste ... de somme van een hondert car: guldens soo nochtans onder restrictie ende conditie als hier vooren werde uijtgedruckt is, voorders is expresselijck geconditioneert ende ondersproocken, dat den puth staende ... de huijsinge bijde selve huijsinge ende schuer tsamen sal worden gebruijckt, mits deselve malcanderen helpende onderhouden, oock dat de voorn. condividenten malcanderen daer het van noorden ...den voorsten den achtersten met ............ ter minste last ende minste schulden, mitsgaders ijeders op het sijne te gedoogen ende onderhouden egen, schouwen waterlaeten ende gebuurlijcke rechten, ende etc. ...meij 1658.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832