Menu

Documenten

Document R-1658-14-8011-58v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden date deses voor schepenen van Tilborgh, ende Goirle ondergenoemt in propren persoonen sijn gecomen ende gecompareert Embrecht, Adriaen, Huijbrecht, Daniel ende Denis gebroederen sonen wijlen Daniel Sebastiaen Daniels, daer moeder aff was Joosthen Denis Peter Daniels dochter, Willem Jans van Buel, man ende momboir Maria sijne huijsvrouwe, Jan Willems d'oude, man ende momboir van Heijltken sijne huijsvrouwe, Pauwels Denis Joosten, vader ende natuerlijcke voocht van sijne kinderen daer moeder aff was Catharina sijne gewesene huijsvrouwe met Jan Denis Joosten ende voorn. Daniel als momboir ende toesiender over deselve kinderen, gesusteren dochteren wijlen Daniels, ende Joosthens voors., Joost Geraerts ... neffens d'voorn. Huijbrecht als momboir ende toesiender over de drie onmondige kinderen wijlen Peter Daniel Sebastiaen Daniels daer moeder aff was Govaertken Govaerts, Elias Jans Verwers neffens d'voors. Willem Jans van Buel, als momboir ende toesiender over de kinderen wijlen Jochem Daniels Sebastiaens, daer moeder aff is Heijltken Jan Verwers ende Johannes van Rotterdam notaris ende procureur alhier als last ende procuratie hebbende van Sebastiaen sone wijlen Henrick Daniel Sebastiaens, vuijtwijsende? de acte daer van opden 6e april 1658 onder sijne signatur verleden, ons schepenen verthoont, ende voorgelesen, die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eenen erffscheijding ende deijlinge gemaect, ende aengegaen te hebben, vande erffelijcke goederen hen mits het overlijden hennen voors. ouders eenichsints aengecomen, inder vuegen forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits der welcker de voorn. Pauwels Denis Joosten uit den naeme van sijne kinderen bij blinde lotinge te deele bevallen is, ende sullen de selve sijne kinderen alsoo voor henne portie hebben behouden, ende erffelijck besitten, eerst het groot huijs uijtgenomen de camer scheijdende op den graet vande schouw, metten gronde vandien ende het gerechte derde part, te weten het middelste gedeelte inde aenstede daer aen liggende ende daer toe behorende, int geheel vier loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Mathijs Jans Creijer aen d'een sijde noortwaerts, ende Sebastiaen Henricx met meer anderen aen d'andere sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aen den voetpath aldaer, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende tot dien alnoch het gerecht derde part heivelt aende oosten sijde in seecker stuck erven geheijten Adriaen Dams weijde, int geheel drie loopensaten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Peter Hensen? aen d'een sijde oostwaerts, de wed. Peter Goijert Broeckmans aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve Adriaen Soffaerts, ende metten noorden eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen dat de voors. kinderen hier uijt jaerlijcx sullen moeten gelden twee stuijvers chijns aenden rentmeester Boucholt ende een oirt chijns aenden rentmeester van de Velden ende daerenboven alnoch in vergelijckinge van cavele tot betaelinge der schulden tot s'Hertogenbosch vuijt te reijcken de somme van vijff hondert car: guldens eens, mitsgaders voor het gebruijck der huijsinge tot halff april toecomende achtien gulden eens, ... een oirt winchijns aende heere van Tilborgh,

Waer tegens Huijbert Daniel Sebastiaens, bij blinde lotinge als voor te deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren eerst de camer vande voorschreven huijsinge schejdende opden graet vande schouw den welcken tusschen de huijsinge ende camer gemeijn sal blijven, ende bij timmeringe als ...d'ander parthij, niet sal mogen aff gebroken worden, item het schop met henne gronden, ende het gerechte derde part der voors. aenstede, bedeelt aende suijden sijde, ende tot dien alnoch het gerecht derde part te weten het middelste gedeelte in Adriaen Dams weijde op het eerste loth naerder vuijtgedruckt, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voors. Huijbert hier vuijt jaerlijcx sal voldoen ende betaelen aenden rentmeester Boucholt eenen stuijver twee oirt, item aenden rentmeester vande Velde twee penningen, item in vergelijckinge van cavelen tot betaeling vande voordere schulden tot s'Hertogenbosch vuijt te reijcken drie hondert car: guldens mitsgaders voor het gebruijck tot halff april toecomende twaelff car: guldens, .... eenen duijt winchijns aende heere van Tilborgh,

Waer tegens Daniel den sone te deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, eerst de schuere, ende het resterende derde part der aenstede bedeelt aende noorden sijde neffens de erve van Mathijs Jans Creijer, ende tot dien alnoch het resterende derde part bedeelt aende suijden sijde in Adriaen Dams weijde, los ende vrij, vuijtgenomen dat de voorn. Daniel hier vuijt jaerlijcx gelden sal eenen stuijver een oirt aende rentmeester vande Velde te voldoen, ende een oirt winchijns aende heere van Tilborgh op St. Stevensdach te betaelen ende daerenboven .... tot proffijt vande gelijcke sterffhuijse ... egalisatie van cavelen vuijt te reijcken de somme van twee hondert dertich car: guldens ende voort gebruijck tot halff april toecomende derthien car: guldens, te genieten,

Waer tegens Embrecht den sone te deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, ierst het out huijs metten gronde vandien ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, twee loopensaten ofte daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen de prochie, ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Teunis Cornelis Anthonis d'een sijde, ende Jan Peter Cornelis Meeus d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aenden voetpat aldaer, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, ende tot dien alnoch seecker parcheel saeijlandts dertich roeden ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie, ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Mathijs Jans Creijer d'een sijde, ende Denis Daniels, mette kijndere Peter Daniels den selven hier naer bedeelt d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aend'erve vand'selve Denis, ende metten anderen eijnde aende gemeijnen waterlaet, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'vs. Embrecht in vergelijckinge van cavelen ten proffijte vanden gemeijnen sterffhuijse vuijtreijcken sal twee hondert vijftich guldens ende voort gebruijck van dit loth halff april toecomende seventhien gulden inden verstande dat d'voors. Embrecht bij provisie voor de rente die bij de heer Johan van Gilse wert gepresenteert, inhouden sal een hondert ende vijftich guldens,

Waer tegens Johannes van Rotterdam vs. als last hebbende van Sebastiaen Henrick Daniels, Sebastiaens te deele bevallen is, ende sal alsoo d'selve Sebastiaen voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, eerst het gerechte vijffde part te weten eersten cavel in seecker stuck saeijlandts int geheel vijff loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors. achter het schop, aldaer tusschen erffenisse Huijbert den sone hem hier voorens bedeelt d'een sijde, ende Jan Anthonis Peter Michiels d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aenden voetpath aldaer, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, item noch de gerechte helfte bedeelt aende oosten sijde in een parcheel erven genaemt Wouters Weijken, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. int geheel twee loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, waer beneffens aende westen sijde gelegen is de erve van Jan Gerit Cornelissen ende aenden oosten eijnde de gemeijne waterlaet, ende streckende met beijde eijnde aende gemeijnte, ende tot dien alnoch de gerechte helft bedeelt aende westen sijde in een parcheeltjen erve genaemt den Groenen Wech int geheel vijff quartier ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Mathijs Jans Creijer d'een sijde, ende de wed. wijlen Herman de Roij d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Denis Daniels hier naer bedeelt ende metten anderen eijnde aenden waterlaet, ... deser respective parcheelen los ende vrij soo sij seijden,

Waer tegens de wed. mette momboirs der kinderen wijlen Jochem Daniel Sebastiaens te deele bevallen is, ende sullen alsoo deselve kinderen voor henne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerst het tweede gerechte vijffde part inde erve gelegen achter t voors. schop, ende tot dien alnoch de wederhelfte bedeelt aende westen sijde in Wouters Weijken neffens de erve van Jan Gerit Cornelissen, mitsgaders de wederhelfte insgelijcx aende westen sijde inde erve den Groenen wech, hier voorens naerder geexpresseert, los ende vrij,

Waer tegens d'voorn. Willem Jans van Buel nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal alsoo den selven voor sijne portie hebben behouden, ende erffelijck besitten, ierst het derde vijffde gedeelte inde erve achter het vs. schop gelegen, item noch drie vierde parten bedeelt aenden westen sijde in een parcheel erven geheijten Neel Rondens acker, int geheel twee lopensaeten oft daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Adriaen Daniel Sebastiaens, aen d'een sijde westwaerts, ende Embrecht Daniels met sijne erve den selven hier vorens bedeelt d'ander sijde, streckende metten suijden eijnde aende erve Denis Daniels hem hier naer bedeelt, ende metten noorden eijnde aenden waterlaet, ende sal tot dien alnoch in vergelijckinge van cavelen vuijten gelijcken boedel binnen ses eerstcomende weecken genieten de somme van veertich gulden eens, sijnde de vs. parchelen los ende vrij, soo sij seijden,

Waer tegens Denis Daniel Sebastiaens voornt. te deele bevallen is, ende sal alsoo den selven Denis voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerst het vierde vijffde gedeelte inde erve achter het schop gelegen, item noch de gerechte helfte onbedeelt in seecker parcheel saeijlandts genaemt de Lange Corte Voren ... loopensaeten groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Mathijs Jan Creijer cum suis, aen d'een sijde noortwaerts, ende de wed. Jan Willem Mutsaerts aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Jan Anthonis Peter Michiels, ende metten westen eijnde aenden voetpath aldaer, ende eijntelijck noch de helfte onbedeelt in een halff loopensaet erven aff te meten aenden oosten eijnde neffens de erve Embrecht Daniels, van Neel Rondens acker, waervan het resterende Willem Jan van Buel hier vorens is bedeelt sijnde dese parchelen mede los ende vrij soo sij seijden,

Waer tegens de momboirs vande onmondige kinderen wijlen Peter Daniel Sebastiaens te deele bevallen is, ende sal alsoo denselven voor kinderen voor henne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, ierst het resterende vijffde gedeelte inden acker achter het schop neffens de erve Jan Anthonis Peter Michiels, item de wederhelfte onbedeelt inde Lange Corte Vooren ende insgelijcx de wederhelfte van het halff loopensaet erven in Neel Rondens acker hier vorens op het deel van Denis Daniels breeder vuijtgedruckt, sijnde insgelijcx los ende vrij,

Waer tegens Jan Jan Willems nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, ierst de gerechte helfte bedeelt aen de suijden sijde in een stuck saeijlandts int geheel twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Wouter Aert Ceelen d'een sijde, ende de kinderen Adriaen Gerit Huijben d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aenden voetpath aldaer, ende metten anderen eijnde aende gemeene straet, item noch de helfte bedeelt aende westen sijde in een parcheel saijlandts stijff twee loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tusschen erffenisse Embrecht Adriaen Gerits oost ende suijtwaerts, den gemeijnen voetpath west, ende de erve Jan Peter Cornelis Meeus noortwaerts, ende eijntelijck noch de gerechte helfte bedeelt aende suijden sijde in seecker parcheel erve geheijten het Cleijn Weijken, int geheel vijff quartier ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Peter Henrick Peters d'een sijde, ende Adriaen Soffaerts d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende gemeijne straet, ende metten anderen eijnde aende gemeijne waterlaet, los ende vrij, vuijtgenomen aenden rentmeester Eeckelschot, tot Oorschot te betaelen de helfte in eenen chijns van thien stuijvers twee oirt jaerlijcx,

Ende waer tegens Adriaen Daniel Sebastiaens voornt. te deele bevallen is, ende sal alsoo denselven voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten de respective wederhelften inde drie parcheelen erven in het voorgaende loth breeder vuijtgedruckt, te weten de gerechte helfte aende noorden sijde van het eerste parcheel, item de gerechte helfte bedeelt aende oosten sijde in het tweede parcheel, ende tot dien de gerechte helfte bedeelt aende noorden sijde in het leste parcheel, mede los ende vrij, vuijtgenomen de wederhelfte inden voors. chijns te betaelen,

Voorts is tusschen voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken, dat ijeder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen stegen schouwen waterlaeten ende nabuerlijcke rechten die welcke d'een ofte d'ander parcheel soude mogen subject wesen, oock dat de condividenten malcanderen daer het van noode wesen sal, sullen moeten wegen ende stegen ter naester lage ende ter minste schade indien verstande dat de parcheelen comende aende gemeijne strate, ijder voor het sijne sullen behouden sijn een heckengat? te maecken, ende ofte naermaels bevonden werde dat eenige parcheelen meer mochten sijn belast als hier voorens is vuijtgedruckt, dat de condividenten t'selve malcanderen pro rato sullen helpen dragen, voldoen ende betaelen, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum xxii julij 1658, scabini Stakenborch Soffaerts et van Baerdwijck.

Quo facto (dit gedaan zijnde), sijn metten anderen bij maniere van mangelinge overcomen ende geaccordeert Pauwels Denis Joosten, ende momboirs sijne kinderen ter eenre, ende Willem Jans van Buel nomine uxoris ter andere sijde, in deser manieren te weten dat de kinderen van Pauwelssen voors. sullen hebben behouden ende erffelijck possideren het loth d'voorn. Willem hier voorens te deele bevallen, ende derhalven genieten ende proffiteren veertich guldens daer bij geexpresseert, boven alnoch vijff en twintich guldens die d'voors. Willem belooft te cause van dese mangelinge aen den voorseijde kinderen binnen acht a veerthien dagen ten langsten, promptelijck te voldoen ende betaelen, ende waer tegens d'selven Willem vande vs. kinderen sal hebben behouden ende erffelijck possideren het loth de selve kinderen hier vooren insgelijcx aenbedeijlt, onder last vante betaelen de vijff hondert guldens metten chijns daer bij naerder vuijtgedruckt, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832