Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1658-14-8011-62r

Daniel Willem Jan Daniels van Heijst, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven, ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Cornelis Adriaen Heijsten, een woonhuijsken metten gronde vandien geheijten het Brouwhuijs ... het schop ende de erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, een halff loopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans in alsulcken vuegen, groote ende manieren als t'selve affgepaelt gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erve d'voorn cooper aen d'een sijde, ende de gemeijne Hoeckstraat d'ander sijde, streckende metten eene eijnde aende Hasselsestraet, ende metten anderen eijnde aende waterlaet, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal eenen rente van sesthien gulden thien stuijvers aende weduwe wijlen Guilliam Doncquers te Bosch te los met drie hondert ende dertich gulden capitael, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer hier vorens niet benoemt t'eenenmael aff te doen, sonder argelist, datum et scabini ut supra (26 julij 1658, Stakenborch et van Baerdwijck).

Depost is tusschen d'voorn. cooper ende vercooper geconditioneert dat de cooper ofte sijn naercomelingen bij timmeringe niet meer als vier voeten buijten de plate van het brouwhuijs naer de groote huijsinge sal mogen springen, ende dat den voordere wech tusschen beijde dese huijsinge bij hen t'samen met gaen ende staen sal worden gebruijct, gelijck oock den put voor dese huijsinge staende, mits dat den selven put bij hen t'samen elck halff ende halff sal worden onderhouden, eijntelijck noch dat de vercooper over de erve vande cooper naer de voorschreven Hoeckstraet tusschen de huijsinge ende het schop sal wegen ende stegen met behemelde beesten ende allerhande wagenvrachten als van outs, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832