Menu

Documenten

Document R-1658-14-8011-63r

Kennelijck sij eenen ijegelijck dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenaemt, in eijgenen persoone sijn gecomen ende gecompareert Heijltke dochter Joachim Daniel Sebastiaens, ende naergelate weduwe wijlen Cornelis Cornelissen de Beir ter eenre, ende Cornelis den oude, Joachim, Willem, Cornelis den jonge, ende Jan gebroeders, Henrick Jans Verwers als man ende momboir van Adriana sijne huijsvrouw, ende Dingeman Denis Corsten als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, gesusters, allen kinderen wijlen voorn Cornelis en Heijltjen ter andere sijde dewelcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden mitsdesen metten andre naerden landtrecht etc costuijmen desen enigbanck eene scheijdinge ende affdeijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben, van de erffelijcke goederen die de voorn Heijltjen, met wijlen de voorn, haere overleden man, staende houwelijck gemeen beseten heeft, inde vuegen ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcke den selve Heijltjen voor haere selve in dese erffelijcke goederen ten deele bevallen is, ende alsoo deselve voor haere portie hebben behouden ende haer leven lanch gedurende te tochten blijven besitten, eerst eene huijsinge ende schop metten gerechte helft der aenstede ende erffenissen daer aen liggende, ende daertoe behoorende, affgedeelt aenden oostensijde int geheel vier loopensaeten ofte daer omtrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen Daniel Adriaen Vrancken aen d'een sijde oostwaerts ende erve weduwe Jan Joosten de Beir aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten noordeneijnde aende waterlaet aldaer, ende metten suijdeneijnde aende gemeijne straet, item noch de helfte bedeelt aende d'andersijde in seecker acker saeijlandt genaemt de Truijenacker int geheel twee looensaeten ofte daer omtrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voorn aldaer tusschen erffenissen Jan Gerits de Cock aen d'een sijde suijtwaerts, ende Daniel Adriaen Vrancks aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten eenen eijnde erve Cornelis Jans vande Merenberch, ende metten andere eijnde aen de gemeijne straet, item noch de gerechte helfte bedeelt aende suidensijde in seecker parcheel saeijlandt geheijte den Driesacker, int geheel vier lopensaeten oft daer omtrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voorn. aldaer tusschen erffenissen Willem Daniel Adriaen Vrancke aen d'een sijde suijtwaerts, ende Goijert Jan Goijaerts aend'ander sijde noortwaerts, streckende metten westeneijnde aende erve Adriaen Cornelis de Beir, ende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, item noch de helfte bedeelt aende oostensijde in seecker parcheel weijlandts genaemt de Swaluwe int geheel vier loopensaten ofte daer omtrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voorn, aldaer tusschen erffenissen Jan Jan Cornelis Meeus aend'een sijde oostwaerts, ende Goijert Jan Goijaerts voorn. aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Gerit Willems Veramelvoirt ende metten suijdeneijnde aende gemeijne straet, item noch de helfte bedeelt aende oostensijde in seeckere ackersaeijlandts geheijten de Bocht, int geheel drie loopensaeten ofte daer omtrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voorn, aldaer tusschen erffenissen Joost Gerits de Beir aend'een sijde oostwaerts, ende Gerit Willems Veramelvoirt aend'ander sijde westwaerts, ende oock aend'een eijnde noortwaerts ende streckende metten suijdeneijnde aende gemeijne straet, item noch een parcheel beemd drie loopensaeten ofte daer omtrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie voorn, ter plaetse d'Oude Nieuwe Velden, aldaer tusschen erffenissen Peter Anthonis aend'een sijde suijdwaerts, ende de kinderen Wouter Cornelis van Gorp aend'andere sijde noortwaerts, streckende metten westeneijnde aende erve de kinderen Cornelis Adriaen Vrancks, ende metten oosteneijnde aende gemeijnte, item noch seeckere heijbodem, vier loopensaeten ofte daer omtrent begrijpende, gelegen binnen de prochie voorn. ter plaetse genaemt inde Vosbergen, aldaer tusschen erffenissen Cornelis Janssen vanden Merenbergh aend'een sijde noortwaerts, ende ... aen d'ander sijde suijdwaerts, streckende oost ende westwaerts aende gemeijnte, item noch eene heijbodem vijff a ses loopensaeten ofte daer omtrent groot sijnde, gelegen onder Loon, ter plaetse genaemt Achter het Loonse Heijke in alle vuegen, grooten, ende manieren dese heijbodem gelegen is, ende eijntelijck noch de gerechte helft onbedeelt den helft van seecker stuck saylandts, waervan Daniel Jan Goijarts d'ander helft competeert, int geheel acht ... ofte daer omtrent begrijpende, gelegen ... inden Ambachten van de Suijdewijn Cappel aldaer tusschen erffenissen Peter Bastiaens Glavimans aend'een sijde oostwaerts, ende ... aend'andere sijde suijdwaerts, streckende vande oude ... noortwaerts op totten stroom geheijten d'oude Maes?, sijnde desen respective parcheel los en vrij, uijtgenomen dat d'voorn weduwe vuijt huijsinge ende aenstede jaerlijcx aen heere van Tilborgh sal betaelen op St. Stevensdach twee loopen winchijns als oock de chijns vuijt voorn. hoijlandt naer oude gewoonte,

Ende waertegens de voorn gelijcke kinderen ten deele bevallen is, ende alsoo deselve voor henne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, ierst den wederhelft van den voorn. aenstede metten schuere daarop staende als oock de wederhelften inde hiernaest volgende parceelen ... noordensijde in den Truijenacker, item de noordensijde van de Driesacker, item de westensijde van het weijlant geheijten den Swaluwe, ende de westensijde inde Bocht, mitsgaders de wederhelft in een helft onbedeelt in het stuck hoijlandts gelegen in de Suijdewijn Cappel, waer ... reengenoten hier voorens waer dese sijn geexpresseert, item noch seecker parcheel beemd een halft buijnder ofte daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie voorn. ter plaetse genaemt in de Dalem, aldaer tusschen erffenissen Daniel Adriaen Vrancks aend'een sijde oostwaerts Gerit Willems Veramelvoirt cum suis aend'andere sijde westwaerts, streckende metten suijdeneijnde aende stroom de Leij ende metten noordeneijnde aende gemeijnte, ende eijntelijck noch seeckere heijbodem ses loopensaeten ofte daer omtrent groot sijnde, nochtans soo groot ende cleijn in vuegen waer tusschen reengenoten denselven gelegen is onder de jurisdictie van Loon, ter plaetse genaemt het Loonse Moer, sijnde dese respective parcheele los ende vrij, vuijtgenomen dat dese kinderen jaerlijcx sullen moeten betaelen eerst vuegen helft der aenstede twee stuijvers ses penningen winchijns aende heeren van Tilborgh, item twee oirt chijns vuijt het parcheel genaemt de Swaluwe mitsgaders de chijns van het hoijlandt inde Suijdewijn Cappele,

Voorts is ondersprocken dat ijder op het sijne, de schouwen waterlaet ende gebuerlijcke rechten sal moeten onderhouden, ende hebben etc., gelooven etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, lopende schulden soo active als passive mitsgaders dese ... obligaties, capitalen,.. loopende interest ende pachten door voorn. Cornelis Cornelissen de Beir metten doot eenichsints ontruijmt achtergelaten, ... daer aen sal den eersten comparant gehouden sijn ..., welcke ... staet ende inventaris ... daeraff behoorlijck affdeijlen metten voorn. haere kinderen ... sonder arglist, actum vijff augustus 1658.

Quo facto (dit gedaan zijnde) hebben de voorn. tweede comparanten eene erffelijcke subdivisie gemaect ende aengegaen van de goederen hen hier voorens bij dese erffdeijling aengecomen,

Overmits de welcke d'voorn Cornelis de jonge, ende Jan gebroeders met Henrick henne swager, ten deele bevallens is, ende sullen alsoo te samen voor henne portie hebben behouden ende onbedeelt besitten de schuer metten helfte der aenstede, aende noorden sijde ende voors Truijen acker hier voorens inde affdeijling breeder geexpresseert,

Ende waertegens Cornelis d'oude, Jochem ende Willem gebroeders met Dingeman Cornelis Corsten henne swager ten deele bevallen is, ende sullen deselve alsooo voor henne portie hebben behouden ende gemeen besitten de noordersijde inden Driesacker, de westensijde inde Swaluwe, ende de westensijde inde Bocht hier voorens mede breeder vuijtgedruckt, ende noch den beemt inde Dalem, het Heijvelt int Loonsche Moer ende de helfte onbedeelt in d'een helfte van achtien hont wijlants inde Suijdwijn Cappel, inde voorn. affdeijling vermelt, sullen ten proffijte van voorn. condividenten blijven gemeijn ende onbedeelt, ende sal ijder op het ... moeten voldoen, soo ende gelijck deselve hier voorens sijn geexpresseert, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma ende argelist datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832