Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1658-14-8011-72v

Willem Janssen van Buel, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midsdesen opgedragen, ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Gerits Verbunt de jonge de helfte onbedeelt in eene huijsinge, met den gronde van dien ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, waer aff d'selve cooper de wederhelfte is competeert, int geheel vierdalff loopensaten ende seven roeden ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Mathijs Jan Gerits Creijers aen d'een sijde suijtwaerts, ende Adriaen Peter Jacobs aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve de wed. wijlen Mr. Herman de Roij schouteth ende een waterlaet aldaer, ende metten westen eijnde aende gemeene straet, los ende vrij vuijtgenomen de vs. waterlaet te onderhouden, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist actum ii september 1658, scabini Stakenborch et Baerwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832