Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1658-14-8011-73v

Huijbert sone wijlen Daniel Sebastiaen Daniels, heeft erffelijck vercocht, ende midts desen wettelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Willem Jans van Buel sijnen swager alsulcke sijne gerechtige portie, ende contingent als hem bij erffelijcke scheijdinge ende deijlinge opden xxii julij lestleden tegens sijne broeders ende swagers aengegaen, vande successie der erffelijcke goederen van sijne ouders aengecomen is, alles volgens de vs. deijlinge waer toe in desen om cortheijts wille wert gerefereert, met vertijen, ende affgaen in desen behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in froma, vuijtgenomen dat d'voorn. cooper hier vuijt sal moeten voldoen ende betaelen de lasten die den vercooper bij de vs. deijlinge op hem genomen heeft, sonder argelist, actum 7 september 1658 scabini Stakenborch et Baerdwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832