Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1658-14-8011-74v

Willem Jans van Buel, ende Daniel Jan Daniel Sebastiaens, hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen, ende overgegeven, aen ende te behoeve van Gerard Jan Anthonissen, een parcheel weijlandts, twee loopensaten sevenenveertich roeden ende een halff, metter maete begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Peter Hensen aen d'een sijde oistwaerts, ende weduwe Peter Goijert Broeckmans aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve Adriaen Soffaerts, ende metten noorden eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen thien penningen chijns alle jaerlijcx op St. Stevens dach aende heere van Tilborch te betaelen, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen voorden commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum 17 september 1658. Scabini Stakenborch et van Pelt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832