Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1659-14-8011-129v

Geritken dochtere wijlen Jan Michiels, ende naergelaten weduwe wijlen Anthonis Adriaen Somers, cum tutore heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven, ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Adriaen Jan Michiels haeren broeder, haer contingent aenpart, ende actie van versterff, wesende het gerecht vierdepart haer aengecomen ende gesuccedeert mits het overlijden van Jan Jan Michiels mede haeren broeder was, in alle ende ijegelijcken de goederen door denselven metter doot ontruijmt, soo haeffelijck als erffelijck, hoedanich die sijn ofte genoemt connen worden egeene vuijtgescheijden met vertijen ende affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen dat d'voorn cooper het vierdepart vande schulden, waermede den boedel is belast, sal moeten voldoen sonder argelist, actum xiiii julij 1659, scabini Stakenborch et Baerdwijck.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832