Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1659-14-8011-129v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat ophuijden date deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert Cornelis, ende Adriaen gebroederen sonen wijlen Jan Michiels, met Geertruijt henne suster, weduwe wijlen Heijliger Laureijs Colen, geassisteert met Laureijs haeren sone alle voor hen selven, ende de vs. Adriaen, noch als ophuijden voor schepenen alhier bij vuijtcoop vercregen hebbende het aenpart van Geritken sijne suster, in dier qualiteijt t'samen erfgenamen wijlen Jan Jan Michiels, hennen overleden broeder die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eenen erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben, vande erffelijcke goederen door d'selver hennen broeder metter doot ontruijmt, inder vuegen, ende manieren naer beschreven volgende,

Overmits der welcker d'voorn. Adriaen in qualiteijt als voor, voor twee vierde parten te deele bevallen is, ende sal alsoo den selven voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideren, eene huijsinge metten gronde van dien, ende erffenisse daer aenleggende, ende daertoe behoorende drie loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende staende ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Postelstraet, aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse Geertruijt de suster met het volgende deel twelck hier aen affgemeten sal werden aen d'een sijde suijtwaerts, ende Cornelis sijne broeder aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve der weduwe van Peter Willems, ende metten westeneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen dat de voorn. Adriaen sal gehouden sijn datelijck uijt te reijcken ofte wel dat hij van nu aff tot sijnen lasten neemt aende gemeijne schulden waer mede den boedel is belast, promptelijck te voldoen de somme van drie hondert gulden, ende twintich car: guldens eens, ende tot dien te gedoogen dat de vs. Geertruijt met haer loth over dese sal wegen, ende stegen,

Waertegens Geertruijt weduwe wijlen Heijliger Laureijs Colen voornt. ten deele bevallen is, ende sal de selve alsoo voor haere portie hebben, behouden ende erffelijck besitten een parceeltken saeijlandts, een loopensaet metter mate begrijpende aff te meten vande aenstede d'voorn. Adriaen hier vorens is ten deele bevallen waer beneffens d'selve Adriaen met sijn loth hem hier vorens bedeelt aende noordensijde geerft is, ende Peter Peter Hensen d'oude aend'ander sijde suijtwaerts, ende oock aen d'een eijnde westwaerts, ende streckende metten oosten eijnde aende erve Peter Willems, te samen mette gerechticheijt van te wegen over de erve van d'voorn. Adriaen, los ende vrij,

Ende waer tegens Cornelissen voornt. te deele bevallen is, ende sal alsoo denselven voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren een parcheeltken weijlandts, anderhalff lopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tusschen erffenisse der kinderen Jan Anthonis Henricx aen d'een sijde suijtwaerts, ende Michiel Daniels aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten westeneijnde aende erve der weduwe Gerit Laureijssen, ende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Cornelis hier uijt jaerlijcx gelden sal eenen chijns van eenen stuijver twee oirt aende erffgenamen van Eekelschot, binnen der Vrijheijt Oirschot gewoont hebbende, ende daerenboven noch vijftich gulden capitael aen Michiel Daniels mede datelijck te voldoen, ende hebben etc., gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra (xiiii julij 1659, Stakenborch et Baerdwijck).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832