Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1659-14-8011-131v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoone gecomen ende gecompareert sijn Daniel Willem Jan Daniels van Heijst ter eenre, ende Jan Adriaen Peters als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, Henrick Geboers man ende momboir van Peterken sijne huijsvrouwe, Jan Peter Adriaens als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe, ende Anthonis Gerit Jan Laureijs Eeltkens, als man ende momboir van Anthonia sijne huijsvrouwe alle gesusteren dochteren wijlen Anthonis Willem Jan Daniels van Heijst in dier qualiteijt ter andere sijde die welcken hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eenen erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben vande naervolgende twee parcheeltkens erve waerinne den eersten comparant de vijff sevenste parten, ende de andere comparant de twee sevenste parten competerende sijn, ende dat inde vuege forme ende manieren naer beschreven volgende,

Overmits der welcke d'voorn. Daniel voor sijne portie sal hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren ierst een parcheeltken saeijlandts een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse de H: Geest van Tilborch d'een sijde, ende de vs. Daniel met sijne erve d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Daniel Adriaens van Beurden ende metten anderen eijnde aende Hoeckstraet, ende alnoch een parcheeltken weijlandts ... een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende met eenen slooth affgepaelt bij het volgende loth gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt de Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kinderen Peter Nesten d'een sijde, ende Adriaen Matheus van Gorp d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aen het volgende loth de kinderen Anthonis Willems hiernaer bedeelt ende metten anderen eijnde aende erve van d'voors. Daniel, waerover dese erve wegen sal, sijnde los ende vrij, vuijtgenomen te gedoogen het wegen als van outs,

Ende waertegens de tweede comparanten nomine uxoris ten deele bevallen is ende sullen de selve alsoo voor henne portie hebben behouden ende erffelijck besitten een parcheeltken saeijlandts drie quartier ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse laetst geschreven aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kinderen Peter Nesten d'een sijde ende Adriaen Matheussen van Gorp d'ander sijde, streckende metten oosten eijnde aende erve Peter Huijbert Meeus ende metten anderen eijnde aende erve Daniel Willems hier voorens bedeelt t'samen mette gerechticheijt vante wegen als oock gedoogen te wegen als van outs, mede los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum xxix julij 1659, scabini Stakenborch, vande Burcht et Huttenis.

Quo facto (dit gedaan zijnde), hebben d'voorn. Jan Adriaens, Henrick Geboers, Jan Peters, ende Anthonis Gerits nomine uxoris wettelijck, ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Peter Peter Huijbert Meeus t voors. parcheeltken saeijlandts van drie quartier ofte daer ontrent, pro ut in precedentibus, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832