Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1659-14-8011-139r

Jan Peter Haens, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Peter Jan Peermaechs de jonge, een heijveldeken, twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse d'voorn. cooper aen d'een sijde noortwaerts, ende Embrecht Daniel Sebastiaens aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Peter Anthonisse, ende metten westen eijnde aende gemeijnte, los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum ix october 1659, scabini Stakenborch et van Baerdwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832