Menu

Documenten

Document R-1659-14-8011-149r

Daniel, ende Embrecht gebroederen, Daniel Daniel Sebastiaens man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, Peter Martens, man ende momboir van Vijverken sijne huijsvrouwe, ende Jan Goijert Willem Vermee, als getrouwt hebbende Lijsbeth Willems, die weduwe was van Willems haere overleden man, alle gebroeders ende gesusteren kinderen wijlen Adriaen Peter Jacobs, hebben wettelijck ende erffelijck overgegeven, ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Jan Anthonissen, nomine uxoris henne mede erffgenaem de vijff seste gedeelten in seeckere huijsinge mette grond van dien ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende int geheel vijff quarier ofte daer ontrent begrijpende, waervan deselven Jan het resterende seste part competeert, staende ende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Gerits Verbunt aen d'een sijde westwaerts, ende Jan Cornelis Meeus aen d'ander sijde oostwaerts, ende oock aen d'een eijnde suijtwaerts, ende streckende metten noorden eijnde aende gemeijnte, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. geloovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum iii december 1659, scabini Stakenborch et van Baerdwijck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832