Menu

Documenten

Document R-1659-14-8011-98v

Compareerden voor Schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, Adriana dochteren wijlen Peter Adriaen Veldekens, ende weduwe Jan Cornelissen de Beir geassisteert Cornelis Adriaenssen de Beir haeren behout neve ende gecozen momboir in desen, de welcke bekende ende verclaerde, dat alhoewel de voorn. Adriana vuijt crachte van testamente tusschen haer ende haeren voorn. overleden man, opde 14 december 1641 voor schepenen alhier opgerecht, haer leven lanck gedurende souden mogen hebben blijven besitten, gebruijcken ende possideren, alle ende ijgelijcke de goederen, soo haeffelijck als erffelijck, ingebruijck ofte geconquisteert die sij metten voorn. haeren man gemeen besaten, ende door hem metter doot eenichsints ontruijmt ende achtergelaten sijn, echter des niettemin sij comparante daedelijck naer het overlijden van de selven haere man dewelcke alsoo elff jaren geleden dese werelt afflijvich geworden is, ten behoeve van sijne vrouw ende erffgenamen ab intestato volcomentlijck heeft affstant gedaen op allen de goeden van sijne sijde ingebracht, als in die van d'een helfte der geconquisteert ende veroverde goeden die alsoo bij de selve sijne vrienden ende erffgenamen sijn aengeveert, ende tot noch toe gebruijckt ende gepossideert, sonder dat sij comparante daerop eenich het minste recht aen ofte toeseggen heeft behouden, noch haer dese aengaende eenige vergoeding ofte vuijtreijcking is gedaen, sulcx dat sij naer het affsterven van hare man .... gebruijct behouden ende aengeveert als alle de goederen van haeren sijde tot ... van het houwelijck ingebracht, mitsgaders de wederhelft van geconquisteerde goederen, sonder meer, verclarende .... wettige acte als dese is gemaect, ende heeft derhalve de voors. comparante midtsdesen volcomentlijck gerenuntieert, ende gedesisteert op de tochte alle het recht tgeen haer op de goederen van haeren man ... vuijt crachte vant voors. testament eenichsints soude mogen competeren sonder daerop eenige actie ofte pretentie te reserveren maer ter contrarie de voors. erffgenaemen daer aff alnoch geheel, ende al ... gelijck ten tijde van het overlijden vande voors. haeren man en vrinden hier voorens verclaert heeft gedaen, gelovende super se et omnia sua bona (op zich en zijn goederen), hier tegen met ... directelijck ofte indirectelijck, noch oock in ... renuntierende tot die ... op alle ...., sonder argelist, actum 22 januarij 1659, scabini Soffaerts et Baerdwijck.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832