Menu

Documenten

Document R-1659-14-8011-99r

Compareerden Adriaen Cornelis de Beir ter eenre ende Adriana Peter Adriaen Veldekens weduwe Jan Cornelissen de Beir, geassisteert met Cornelis Adriaensen de Beir haeren gecozen voocht ... ter andere sijde, de welcke hebben bekent bekennen ende mits desen metten andere eenen erffmangeling gemaect ende aengegaen te hebben, van naervolgende parchelen van erffenisse, overmits den welcke d'voorn. Adriaen van d'voorn Adriana sal hebben behouden ende erffelijck besitten een parcheel erve bestaende in saeij ende weijlandt drie lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peters d'een sijde, ende Jan Joosten de Beir d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Joost Gerits de Beir, ende metten andere eijnde tot een spie opde gemeijnte vuijtlopende t'samen mette gerechticheijt van te wegen over de erve van d'selve Joost Gerits, los ende vrij soo sij seijden, ende waertegens d'voorn Adriana van d'voors. de Beir sal hebben behouden ende erffelijck possideren de gerechte helfte bedeelt aende noordensijde in seecker saijlandts geheijten den Hoeckacker, int geheel ses ende een half lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt aent Laer aldaer tusschen erffenisse Bartel Gerit Beris aen d'een sijde noortwaerts, ende Jan Jans de Beir d'oude ende Jan de jonge sijne broeder mette wederhelft aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende mette westeneijnde aende erve Joris Joosten, ende metten oosteneijnde aen erve Wouter ... t'samen metter gerechticheijt van te wegen als van outs etc., los ende vrij, ende hebben etc., gelovende etc., ende alle commer etc., pro ut in forma, sonder arglist, datum et scabini ut supra (22 januarij 1659, scabini Soffaerts et Baerdwijck).
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832