Menu

Documenten

Document R-1659-14-8011-99v

Henrick Jan Verwers man ende momboir van Adriana sijne huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Cornelissen de Beir daer moeder aff was Heijltke Daniel Jochems heeft erffelijck vercocht ende midtsdesen wettelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan Cornelissen de Beir sijnen swager, het gerechte derde part onbedeelt inde helft van seeckere aenstede bestaende in een schuer met omtrent twee lopensaet erven waerin de cooper mede een derde part competeert staende ende gelegen binnen de prochie van Tilborg ter plaetse genaemt aende Hasselt, ende dat in de vuege ende maniere de voorn. vercooper dit derde part onlangs bij de deijlinge .. de voordere kinderen ende erffgenaemen wijlen voorn Cornelis ende Heijltke aengecomen, waertoe in desen om cortheijtswille wert gerefereert, ende heeft etc. geloven etc. allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen dat de cooper hier uijt sal moeten betaelen het een derde part van eenen stuijver drie oirt winchijns jaerlijks aen de heere van Tilborch op St. Stevens dach te voldoen, sonder arglist, actum 27 januarij 1659. Scabini Stakenborh et Baerdwijck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832