Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1660-14-8011-162r

Maria Anthonis Smolders, weduwe wijlen Peter Goijert Broeckmans, ende met haer Anthonij Goijert Broeckmans, als mede executeur vande testamente tusschen de voors. Maria ende wijlen d'voornoemde Peter haren overleden man op den 30 januarij 1658 voorden notaris Johannes van Rotterdam ende seeckere getuijgen opgerecht, hebben vuijt crachte vande selve testamente wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Cornelis Anthonis Smolders mede executeur vanden voors. testamente voor d'een helfte, ende Ego Gijsberts de Wit voor d'ander helfte, eerstelijck een parcheel weijlandts, geheijten de Riethoven vijff quartier lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt achter het Creijven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Anthonissen aen d'een sijde westwaerts, ende de weduwe wijlen Jan Gerit Huijben aen d'ander sijde oostwaerts, ende oock aen d'een eijnde suijtwaerts, ende streckende metten noordeneijnde aende erve Willem Jan Peter Goijaerts t'samen metten gerechticheijt van te wegen als van outs, Item noch de gerechte helfte onbedeelt in seecker parcheel beemden waervan Peter Jan Hermans van Heijst de wederhelfte compareert int geheel drie loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt de Oude Leije, aldaer tusschen erffenisse d' erffgenamen wijlen Peter Gerits van Hove d'een sijde, ende d'erffgenamen Adriaen Goijaert Peters d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aenden gemeijnte, ende metten anderen eijnde aenden schouwsloot, ende eijntelijck noch seecker bleckelinghvelt twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt aenden Ouden Draeijboom, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jans vande Meerberch, met sijne voorkinderen aen d'een sijde westwaerts, ende de weduwe metter kinderen wijlen Adriaen Michiels aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten eenen eijnde aende dijck aldaer, ende metten anderen eijnde aen d'erve Peter Goijaerts, los ende vrij, vuijtgenomen s'heeren schouwe te onderhouden, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist actum xx januarij 1660, scabini Stackenborch vander Burcht, Baerdwijck et van Pelt.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832