Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1660-14-8011-162r

Cornelis Anthonis Smolders, ende Ego Gijsberts de Wit hebben wettelijck, ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Maria weduwe wijlen Peter Jan Peters met hare kinderen, de gerechte helfte onbedeelt in een parcheel beemden waer van Peter Jan Hermans van Heijst de wederhelfte compareert, int geheel drie loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Oude Leije, aldaer tusschen erffenisse d' erffgenamen wijlen Peter Gerits van Hove d'een sijde, ende d'erffgenamen Adriaen Goijaert Peters d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende gemeijnte, ende metten anderen eijnde aende schouwslooth, los ende vrij, vuijtgenomen s'heeren schouwen te onderhouden, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra (xx januarij 1660, scabini Stackenborch vander Burcht, Baerdwijck et van Pelt).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832