Menu

Documenten

Document R-1660-14-8011-173v

Laureijs Peterssen van Doremale, ende Elias Jan Hendrick Verwers capelmeesters van de capelle der gemeente aende Hasselt, hebben wettelijck ende erffelijck overgegeven, ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Joost Gerits de Beir, een parcheeltken saeijlandts, een lopensaet of daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt inden Roijenberch, aldaer tusschen erffenisse Jan Willem Adriaen Willems d'een sijde, ende t kint Aert Cornelis Meeus d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Goijert Jan Goijaerts, ende metten anderen eijnde aende erve Joost Gerit Cornelis de Beir ende dat in aller vuegen ... dese erve in coope vercregen hebben tegens de wed. Cornelis Jan Willems, ende hebben etc. gelovende etc., ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra (viii maert 1660, Stackenborch et van Baerdwijck).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832