Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1660-14-8011-180r

Jan Cornelissen de Beir heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Dingeman Denis Corsten allen ende ijegelijcke de goederen soo haeffelijck als erffelijck, renten, obligatien, actie ende crediten, hoedanich die sijn ofte genoemt connen worden waer tusschen wien, ofte op wat plaetse gelegen, geene altoos uijtgescheijden, die hem alreede mits het overlijden van sijnen vader aenbestorven sijn, ende naermaels bij afflijvicheijt van sijne moeder noch voorder mochten comen aen te besterven geene altoos vuijtgescheijden, met vertijen ende affgaen in manieren daer toe gerequireert, gelovende etc. ende allen commer van sijnentwegen etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 19 meert 1660, scabini Baerdwijck et relatu Staeckenborch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832