Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1660-14-8011-187r

Pauwels Michiel Thomas heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeven van Jan Michiel Thomas sijnen broeder het gerechte achtste part onbedeelt in seeckere huijsinge metten gronde vandien ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende int geheel seven loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Willem Thomas aen d'een sijde suijtwaerts ende Denis Peter Cornelis Mutsaerts aende ander sijde noortwaerts, streckende metten oost eijnde aende erve Digman Denis Corsten ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc. pro ut in forma datum et scabini ut supra (xvi april 1660, Stakenborch et Huttenis).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832