Menu

Documenten

Document R-1660-14-8011-204v

Cornelis Peter Michiels, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven, ende opgedragen midtsdesen, alle sijn recht, aenpart ende contingent van versterven in alle, ende ijegelijckende goederen hem midts het overlijden van sijne vader aengecomen, hoedanich die sijn ofte genoemt connen worden, waer tusschen wien ofte wat plaetsen gelegen, geene altoos vuijtgescheijden, ende dat aen ende ten behoeve van Peter sijnen broeder, ende Jan Janssen de Beir sijnen swager, met vertijen ende affgaen in desen behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende super se et omnia sua bona (op zich en al zijn goederen), dit opdragen etc. ende alle commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum xix augustij 1660 scabini Stakenborch et Baerdwijck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832