Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1660-14-8011-208v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert Peter Peter Michiels daer moeder aff was Judith Corstiaen Denis met Jan Jans de Beir als man ende momboir van Geertruijt sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Peter ende Judith voornt. soo voor hen selve als bij vuijtcoop vercregen hebbende het contingent van Cornelis Peter Michiels henne broeder ende swager respective die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten andere eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aegegaen te hebben vande naervolgende erffelijcke goederen hen mits het overlijden hender ouders naergelaten inder vuegen, forme, ende manieren hier naerbeschreven volgende,

Overmits der welcke d'voorn. Peter ten deele bevallen is ende sal alsoo denselven voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren ierst eene huijsinge ende torffschop, met henne grond ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende inder vuege grooten ende manieren als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Anthonis Peter Michiels d'een sijde ende d'voorn. Jan de Beir met het volgende deel d'ander sijde streckende metten eenen eijnde aende waterlaet ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet t'samen mette gerechticheijt vande voorhooffde ende opgaende boomen soo ende gelijck t'selve tegenwoordich voor d'een helfte affgedeelt is, item noch een parcheel saijlandts een lopens: ofte daer ontrent begrijpende geheijten den Teij gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse d'voors. Jan Anthonis d'een sijde ende Elias Jans Verwers d'ander sijde streckende metten eenen eijnde aende erve Loureijs Martens ende metten anderen eijnde aende gemeijne steechde, item noch een parcheel saijlandts geheijten Stadtshoeff ander halff loopensaeten ofte etc. gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tusschen erffenisse d'voorn. Jan Anthonis d'een sijde ende Gerit Jan Anthonis Wouters d'ander sijde streckende metten eenen eijnde aende erve Cornelis Cornelis Jans de Beir ende metten anderen eijnde aende gemeijnen ackerwech, item noch een parcheeltken saijlandts een halff lopens: ofte etc. gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tusschen erffenisse Jan Anthonis voors. oost ende westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende ackerwech ende metten anderen eijnde aen het volgende parcheel ende eijntelijck noch de gerechte helfte aff te paelen aende suijdensijde in een parcheel erve genaemt den Driesch, int geheel derdalff loopensaet ofte daer etc. gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tusschen het voors. lest parcheel met meer andere d'een sijde ende de wederhelft hier tegens aff te paelen d'ander sijde streckende metten eenen eijnde aende erve Jan Anthonis voornt. ende metten anderen eijnde aende gemeijne steechde los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Peter vuijte hier vorens gemelte aenstede jaerlijcx gelden sal de helfte in vier loopen reductie rogge tegenwoordich met vijfthien st. s'jaers aende rentmeester der Geestelijcke goederen binnen Oosterwijck betaelt wordende ende tot dien alnoch de gerechte helfte in seeckere winchijns aende rentmeester vande heere van Tilborch op St. Stevens dach te voldoen,

Ende waer tegens d'voorn. Jan Jans de Beir nomini uxoris te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren eerst eene huijsinge mette gronde vandien ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot een loopensaet ofte etc. gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tusschen erffenisse d'voorn. Peter hier voorens bedeelt d'een sijde, ende Elias Jans Verwers d'ander sijde streckende metten eenen eijnde aende waterlaet ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet t'samen mette gerechticheijt vande helfte vande voorhooffde mette opgaende eijckeboomen ende het schop daer op staende voorde erve vande eersten cavel in vuegen t'selve affgepaelt is, item noch een parcheel saeijlandts een loopens: ofte etc. gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Elias Verwers voornt. d'een sijde ende d'voors. Jan Anthonis d'ander sijde streckende metten eenen eijnde aende erve Cornelis Jans Creijer ende metten anderen eijnde aende gemeijne ackerwech, item een acker saijlant twee loopensaeten ofte etc. geheijten het Schuijtjen gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijaerts d'een sijde ende Adriaen Jan Goijaerts d'ander sijde streckende metten eenen eijnde aende erve Peter Jan Hermans van Heijst ende metten anderen eijnde aende gemeijne ackerwech, ende eijntelijck noch de wederhelfte aff te paelen aende noorden sijde in het parcheel erve genaemt den Driesch waer van d'voorn. Peter hier voorens de wederhelfte ten deele bevallen is, waer beneffens d'selve Peter met sijne helfte aen d'eene sijde gelegen is ende Jan Anthonis voornt. aen d'andere sijde ende oock aen d'een eijnde ende streckende metten anderen eijnde aende gemeijnen ackerwech, sijnde dese respective parcheelen los ende vrij, ende is conditie dat ijeder op het sijne de schouwen ende nabuerlijcke rechten sal moeten onderhouden ende hebben etc. gelovende etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 27 september 1660, scabini Stackenborch et Baerdwijck.

Alsoo de voors. condividenten bij seeckere acte op de xix augustij lestleden voor schepenen alhier gepasseert, hebben belooft te onderhouden ende alimenteren Cornelissen hennen broeder ende swager respective, sijn leven lanck geduerende in kost, dranck, cleedinge ende reedinge, linnen ende wolle, sieck ende gesont eerlijck ende betamelijck naer hennen staet, soo is beijder voors. parthijen naerder verdragen, gecontracteert ende geaccordeert dat d'voorn. Cornelis tot allen tijden .... t sij bij d'voorn. Peter sijne broeder ofte wel d'voors. Jan sijnen swager ofte bij voorafflijvicheijt van eenige van hen bij henne kinderen ende erffgenamen die voor deselve alimentatie ende opvoedinge niet meer en sal ofte sullen mogen eijsschen ofte pretenderen als t'sestich guldens eens wesende voor ijeder van hen dertich guldens jaerlijcx t'gene sij luijden ..., sonder eenich wedersprocken belooven naer te gaen te volbrengen ende t'achtervolgen daer voor verbindende se et omnia sua bona habita et habenda (op zich en al hun goederen hebbende en verkrijgende) datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832