Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1660-14-8011-214r

Ego Gijsbrecht de Wits als man ende momboir van Niclaesken sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Anthonis Smolders, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen aen ende ten behoeve van Goijaert Jan Goijaerts voor d´een helfte, ende Jan de sone Goijaerts voorn. voor d´ander helfte in seecker huijsinge metten gronde van dien, ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, vier loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als de selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse d´voorn. Goijaert aen d´een sijde oostwaerts, ende weduwe metten kinderen Laureijs Henrick Spijckers aen d´ander sijde westwaerts, streckende metten noordeneijnde aen d´erve Willem Jan Peter Goijaerts, ende d´voorn. Goijaert cooper, ende metten suijdeneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo hij seijde, vuijtgenomen dat d´voorn. cooperen hier vuijt jaerlijcx gelden sullen in verscheijde roepe, elff stuijvers ende twee oirt chijns, tegenwoordich aen Eckelschot ... binnen de vrijheijt Oirschot, ofte ... last hebbende, betaelt wordende, ende heeft etc., gelovende etc. ende alle commer hier voorens niet ... etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum 30 october 1660.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832