Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1660-14-8011-220v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoempt in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Anthonis Wouter Anthonis Beris ende Corstiaen Bastiaen Smittens als beedichde momboir ende toesiender vant onmondich voorkint van wijlen Huijbert Wouter Anthonis Beris daer moeder aff was Niclaesken dochtere wijlen Henrick Laureijs Barthols diemen noemde Spijckers ter eenre, met Cornelis Wouter Anthonis Beris ende Jacob Peters van Heijst als momboir ende toesiender van twee onbejaerde naekinderen vande voors, Huijbert Wouter Anthonis Beris, daer moeder aff is Aelthen Peters van Heijst ter andere sijden die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen gemaeckt ende aengegaen te hebben seeckere erffscheijdinge ende deijlinge vande erffelijcke goederen de voors. onmondigen mits het overlijden van hennen voors. vader aengecomen inder vuegen forme ende manieren hier naerbeschreven volgende,

Overmits der welcker d'voorn. eerste comparanten ten behoeve van het voors. voorkint te deele bevallen is, ende sal 't selve alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren eerst eene huijsinge mette erve daer aenliggende vier loopensaten ende een halff ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is bestaende in weij ende zaeijlandt staende ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe mette kinderen Marten Peter Cornelis aen d'een sijde zuijtwaerts ende Daniel Willemen van Heijst aen d'ander sijde noort waerts streckende metten oosten eijnde aende erve vande weduwe Peter Nesten, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, Ende alnoch eenen acker zaeijlandts twee ende een halff lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse oost Peter Jan Cornelis aen d'een sijde westwaerts ende de H: Geest van Tilborch aen d'ander sijde oost waerts streckende suijt ende noorden aende erve de weduwe Jan Willem Cornelis Meeus respective los ende vrij vuijtgenomen dat t'vs voorkint hier vuijt gelden sal eene rente van drije gulden sjaers ter los met vijftich gulden capitael aende weduwe Michiel Jan Doncquers ten Bosch te betaelen ende tot dien alnoch in vergelijckinge van cavele aent naervolgende loth vuijt te reijcken de somme van hondert gulden eens contant,

Waer tegens de momboirs vande voors. naekinderen te deele bevallen is ende sullen alsoo deselve kinderen voor henne portie hebben behouden ende erffelijck besitten eene huijsinge metten erve daer aenleggende twee lopensaet ofte daer ontrent begrijpende staende ende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Adriaen Matheeus van Gorp aen d'een sijde oost waerts ende Jan Peter Adriaen Goijaerts aen d'ander sijde west waerts streckende metten zuijden eijnde aende erve Gerit Marten Hendricx ende metten noorden eijnde aende gemeijne straet, Item noch eenen acker zaeijlandts groot twee lopensaten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Michiel Adriaen Hendricx aen d'een sijde noortwaerts ende Willem ... den Snijer aen d'ander sijde zuijtwaerts streckende metten oosten eijnde aende erven de weduwe Peter Jan Lomans ende metten westen eijnde aende erve Cornelis Gerit Vreijs respective los ende vrij vuijtgenomen dat de voors. nakinderen hier vuijt jaerlijcx sullen gelden een mudde reductie rogge tegenwoordich aende rentmeester Boucholt met ses gulden s'jaers betaelt werdende ende sullen noch in vergelijckinge van cavele vant voors. voorkint genieten de somme van hondert gulden eens, hier vorens op sijn deel vuijtgedruckt voorts is tusschen d'voorn. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken dat sij malcanderen sullen helpen voldoen ende betaelen de achterstaende interesten ende pacht hier voorens benoempt tot jaere 1660, inclues oock malcanderen te helpen affdragen ende betaelen speciael de chijns aende heere van Tilborch op St. Stevens dach te betaelen staende, als oock generalijck alle anderen verholen commer calangie ofte aentael hier voorens niet benoemt, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma actum den vii december 1660, scabini Stakenborch et vande Burcht.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832