Menu

Documenten

Document R-1660-14-8011-226v

Barbara Cornelis Adriaen Willems, gewesene weduwe wijlen Jan Jan Peter de Wijse, ende tegenwoordiche huijsvrouwe van Jan Cornelis Gijsbert Beijkens, heeft met consent van d'selve haere man, volcomentlijck gerenuntieert ende gedesisteert ten behoeve van Maria haere dochter huijsvrouwe van Sacharijas Kelder, deeckenmaecker tot Leijden opde tocht, recht, ende actie van tochtswegen die voors. comparante mits het overlijden van haeren voors. man eenichsints vervallen in allen ende ijegelijcken de erffgoederen die sij metten voors. haeren eersten man gemeen beseten, ende door hem metten doot ontruijmt ende achtergelaeten sijn te weten de gerechte helfte wesende de portie van voors. Maria hoedanich de selve goederen sijn ofte genoemt connen werden, waer tusschen wiens ofte op wat plaetsen gelegen, te sij in hoogen ofte leegen, diepen ofte droogen geene altoos vuijtgescheijden met opdragen overgeven, ende affgaen in desen behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum xvii decembris 1660 scabini Stakenborch et relatu van Pelt,

Maria dochtere wijlen Jan Jan Peter de Wijse ende huijsvrouwe van Sacharijas Kelder deeckenmaecker tot Leijden als last ende procuratie hebbende van d'selven haeren man, vuijt ... de acte daer van opden negenste deser maent december voorden notaris ... Hoochout. ende seeckere getuijgen binnen Leijden voors. gepasseert, ons schepenen verthoont ende voorgelesen, heeft vuijt crachte der selver procuratie, wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Cornelis Gijsbert Beijkens haer aenpaert, contingent ende gerechticheijt van versterff wesende d'een helft in alle ende ijegelijcken de goederen die welcke d'voorn. Jan Jan Peters de Wijse mette Barbara Cornelis Adriaen Willems haere moeder was, staende hennen houwelijck gemeen te besitten plach, ende bij hem mette doot eenichsints ontruijmt ende naergelaeten sijn, waerinne die voors. Barabara op huijden haere tocht heeft affgegaen, hoedanich die sijn ofte genoemt connen worden geene altoos vuijtgescheijden met vertijen ende affgaen soo gewoonlijck ende recht is, gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832