Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1660-14-8011-233v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden date deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert in propre persoonen, Bartholomeeus, ende Cornelis, gebroederen, sonen wijlen Aert Meeus Janssen, daer moeder aff was Geertruijt Jan Denis Meeus, ende Henrick Cornelissen van Eeten, als man, ende momboir van Lijsbeth sijne huijsvrouwe met Jan Henrick Denis, ende Cornelis Henrick Bernevelts als gewesenen momboirs ende alsoo instaende, hen fort, ende sterck maeckende voor Adriana, meerderjarige dochter gesusteren, dochteren wijlen Aerden, ende Geertruijt voors. die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen, ende belijden midtsdesen, metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect, ende aengegaen te hebben vande erffelijcke goederen hen mits het overlijden hender voors. ouders aangecomen, inder forme ende manieren hier naer beschreven volgende

Overmits der welcker d'voorn. Cornelis den sone te deele bevallen is, ende sal alsoo denselven voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren Ierst eenen huijsinge, ende schop, mette gerechte helfte der aenstede, ende erffenisse daeraen liggende, ende daer toe behoorende bedeelt aende oostensijde inder vuegen ende grooten deselve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilbogh ter plaetse genaemt aende Hoeven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Anthonis Cornelissen aen d'een sijde westwaerts ende de gemeijne straet waer beneffens dese erve affgepaelt is aen d'ander sijde oostwaerts, daer nochtans eenen waterlaet tusschen beijde loopt, streckende metten noorden eijnde Jan Cornelis de Wijs, ende metten suijden eijnde aende gemeijnen wech, ende alsoo t'voors. schop ten deele is staende ophet loth Bartholomeeussen hier naer bedeelt soo sal d'voorn. Cornelis t'selve schop tot allentijden ten believe vanden vs. Bartholomeeus moeten ruijmen, Item noch de gerechte helfte bedeelt aende oostensijde in seecker parcheel saeijlandts, int geheel twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen der prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Sebastiaen Jan Joosten aen d'een sijde westwaerts, ende der weduwe metter kinderen Adriaen Jan Joosten waer beneffens dese helfte affgepaelt is, aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Cornelis Adriaen Aert Fiers, metten voetpat aldaer, ende metten suijdeneijnde aenden mestwech, Item noch het gerechte vijffde part bedeelt in een parcheel saeijlandts int geheel twee, ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen der prochie ende plaetse voorschreven, aldaer tusschen het loth van Bartholomeeussen voornt. aend'een sijde noortwaerts, ende Adriana de suster met haer part aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erven d'heer Peter Lus, president schepen binnen s'Hertogenbosch ende metten westeneijnde aende gemeijne steechde aldaer ende eijntelijck noch de gerechte helfte bedeelt aende suijdensijde in seecker parcheel erven, int geheel een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende bestaende in saeijlandt, ende heijde, gelegen binnen die prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Jan Gerit Hermans, waer beneffens dese helfte affgepaelt is, aen d'een sijde suijtwaerts, ende Adriaen Jan Aerden aen d'ander sijde noortwaerts, ende streckende oost, ende westwaerts aende gemeijnte, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Cornelis jaerlijcx vuijt het vs. huijs, ende de helfte der aenstede gelden sal d'een helft in eenen chijns van twintich stuijvers, aende H: Geest binnen Tilborgh, Item alnoch de helfte in acht penningen gesworenchijns, ende tot dien alnoch in vergelijckinge van cavelen aen het volgende loth Bartholomeeus ten deele bevallen Lichtmis inden jaere 1662 precijs vuijt te reijcken de somme van een hondert ende sestich guldens capitael, met alsdan van ijeder gulden eenen stuijver interest, mitsgaders alnoch aend'voorn. Bartholomeeus twaelff eerstcomende jaeren te laeten volgen de vruchten te wassen op seeckeren appelboom met eenen peerboom, den selven ...

Waer tegens d'voorn. Bartholomeeus te deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, eerst seeckere schuere, met de gerechte helfte der aenstede ende erffenisse, bedeelt aende westensijde, neffens de erve Cornelis Anthonis Cornelissen voornt., Item noch de gerechte helfte in twee loopensaeten saeijlandts affgepaelt aende westensijde, neffens de erve van Sebastiaen Jan Joosten voornt., Item noch de gerechte helfte in een loopensaet erven bestaende in saeijlandt ende heijde, affgepaelt aende noorden sijde neffens erffenisse Adriaen Jan Aerden voors. waervan Cornelissen sijne broeder hier voorens de respective wederhelft te deele bevallen is, ende eijntelijck noch het gerecht vijffde part affgepaelt aende noordensijde vande twee ende een halff lopensaet erven hier voorens benoemt, waer beneffens d'voorn. Cornelis met sijne vijffde part aend'een sijde suijtwaerts gelegen is, ende ... aen d'ander sijde noortwaerts, streckende oost, ende westwaerts als op het eerste loth ende sal tot dien d'voorn. Barthlomeeus alnoch in egalisatie van cavele Lichtmisse 1662 van t vs. eerste loth ontfangen de vs. 160 gulden cum interesse, mitsgaders twaelff eerstcomende jaeren der voorgemelte boomvruchten genieten, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Bartholomeeus jaerlijcx sal moeten voldoen d'een helfte der chijnsen op het voors. eerste loth benoempt,

Waer tegens de voors. momboirs instaende voor Adriana de dochter ten deele bevallen is, ende sal alsoo de voors. Adriana voor haere portie hebben behouden ende erffelijck possideren eerst eene huijsinge ende schop, met henne gronden ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende waarinne Hendrick de swager tegenwoordigh woonende is, gestaen, ende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de weduwe Laureijs Marten Hendricx aen d'een sijde noortwaerts ende Cornelis Henrick Bernevelts aen d'ander sijde suijtwaerts streckende metten oosteneijnde aende erve der weduwe Adriaen Joost Hoirevoirts, ende metten westeneijnde aende gemeijne straet, Item noch een parcheel weijlandts een loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelissen de Wijs aen d'een sijde suijtwaerts, ende de weduwe Adriaen Joost Hoirevoirts voors. aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten westeneijnde aenden waterlaet, ende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch het vijffdepart bedeelt in een parcheel saeijlants int geheel twee ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Henric de swager aen d'een sijde suijtwaerts ende Cornelis de broeder aen d'ander sijde noortwaerts, streckende oost, ende west als op het eerste loth, los ende vrij, vuijtgenomen dat de voors Anna vuijten voorgemelte aenstede jaerlijcx gelden sal eene rente van drie gulden twee stuijvers, acht penningen aende H: Geest binnen Tilborch, Item een loopen reductie rogge tegenwoordich aenden rentmeester der geestelijcke goederen des quartiers van Oosterwijck met 7 1/2 stuijver s'jaers betaelt wordende, Item derthien penningen winchijns aende heer van Tilborch op St Stevensdach te voldoen, mitsgaders alnoch ses penningen gesworen chijns, ende heeft tot dien in vergelijckinge van cavelen, aen Cornelissen voornt. vuijtgereijct twintich carolus guldens contant,

Ende waer tegens Henrick Cornelis van Eeten nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck besitten, eerst een parcheel weijlandts, twee loopensaeten ende een halff ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tusschen den waterlaet oost, ende westwaerts, ende de gemeijnte suijt, ende noortwaerts, Item noch de twee resterende vijffdeparten inden acker saeijlandts twee ende een halff loopensaten daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaatse voors. aldaer tusschen het vijffdepart Adriana de dochter hier voorens bedeelt aen d'een sijde noortwaerts, ende Jan Cornelis Meeus aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende oost ende westwaerts als opt eertse loth, Iten noch een stuck beemden een halff buijnder ofte daer ontrent begrijpende gelegen int Gilse Broeck, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Peter Sanden d'een sijde, ende de Landtscheijdinge d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende Langhoeven, ende metten anderen eijnde tot een spie vuijtloopende, ende eijntelijck noch een parcheel beemden twee loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen ter plaetse laetst geschreven, aldaer tusschen erffenisse Gerit Adriaen Gerits aen d'een sijde westwaerts, ende Wijt Jan Wijten aen d'ander sijde oostwaerts, ende oock aen d'een eijnde noortwaerts, ende streckende metten suijdeneijnde aende erve Peter Cornelis Emmen, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Henrick vuijt voors. twee loopensaet beemden jaerlijcx gelden sal eenen chijns van seven stuijvers, aen d'erffgenamen joffr. Hambrouck te betaelen, ende alnoch ses penningen winchijns aende heere van Tilborgh op St. Stevens dach vuijten voors. weije van 2 1/2 lop: te voldoen, ende is conditie dat d'voorn. Henrick aen het westeneijnde der voors.weije niet en sal vermogen te pooten ofte planten, ende heeft daerenboven aen d'voorn. Bartel sijne swager in vergelijcking van cavelen vuijtgereijckt de somme van twintich gulden contant,

Voorts is tusschen de voors. condividenten wel expresselijck geconditioneert dat ijder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedogen ende onderhouden de wegen, schouwen, waterlaeten, ende gebuerlijcke rechten als van outs, oock dat sij malcanderen sullen helpen voldoen, affdragen ende betaelen allen de schulden waarmede de sterfhuijse is belast mitsgaders allen verhoolen commer, calangie ofte aentael hier voorens niet benoempt, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum xxiii decembris 1660 scabini Stackenborch et Huttenis.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832