Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1660-14-8011-235v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden date deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Willemken dochtere wijlen Jan Jan Huijbert Leijten, daer moeder aff was Peterken Adriaen Hoecken, weduwe wijlen Adriaen Jan Joosten de Beir, met Cornelis Jan Joosten de Beir, ende Jan Adriaen Leijten, als beedichde momboir ende toesiender over de drie onmondige kinderen wijlen de voors. Adriaen Jan Joosten de Beir, daer moeder aff is de voors. Willemken, ter eenre, ende Gerit Wouter Jans de Bont, als man ende momboir van Cornelia sijne huijsrouwe, dochtere wijlen Jans, ende Peterkens vs. ter andere sijden, die welcke hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eenen erffscheijdinge ende deijlinge gemaect, ende aengegaen te hebben, vande erffelijcke goederen, hen mits het overlijden van wijlen d'vs. Jan, ende Peterken aengecomen, ende dat inder vuegen, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits der welcker de voors. Willemken, mette momboirs van haere voors. kinderen te deele bevallen is, ende sullen alsoo de selven voor henne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerst den achterhuijse met de keucken, scheijdende opden weecht tusschen deselve keucken ende de camer d'voorn. Gerit hier naer bedeelt, mette gerechte helfte der aensede ende erffenisse daer achter aen liggende, ende daertoe behoorende, aff te paelen aende suijdensijde, neffens de erve der heeren conventualen van Tongerloo, ende dat van de voors. huijsinge aff linie recht, oostwaerts op tot aenden naervolgende hoff, ende dat inder vuegen ende grooten der selve gestaen ende gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hoeven, Item noch de gerechte helfte vanden hoff t'eijnde der voors. aenstede gelegen, te weten de westensijde, suijt ende noortwaerts op te deijlen soo ende gelijck derselven hoff tegenwoordich door die condividenten wert gebruijct, Item noch een parcheel saeijlandts geheijten den Langen Path twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse d'erffgenamen Aert Somers aen d'een sijde oostwaerts, ende den voetpat aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noordeneijnde aende erve Joost Horevoirts, ende metten suijden eijnde aende erve d'voorn. Gerit hier naer bedeelt, ende eijntelijck noch een parcheel saeijlandts twee loopensaeten ende een quartier ofte daer ontrent groot sijnde, aff te meten aen het volgende loth, gelegen binnen der prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de conventualen van Tongerloo aen d'een sijde westwaerts, ende d'voorn. de Bont met sijn deel hier tegens aff te paelen aen d'ander sijde oostwaerts, streckende vande erve Adriaen Peter Rondens, noortwaerts op, tot aende erve Sebastiaen Jan Joosten, ende sullen daerenboven alnoch in egalisatie van cavelen van het volgende loth ontfangen de somme van

Ende waertegens d'voorn. Gerit de Bont nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal alsoo denselven voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, eerst de camer vande voors. huijsinge scheijdende opden weecht tusschen vs. keucken metten solder boven die selve camer, ende eeniger oversteeck vande solder boven de keucken, die de vs. de Bont sal vermogen in te trecken, Item noch de gerechte helfte der voors. aenstede, metten schuere daerop staende aff te paelen aende noorden sijde, neffens de erve van Sebastiaen Jan Joosten vs. Item de gerechte helfte, te weten de oostensijde vande hoff t'eijnden de voors. aenstede gelegen, Item noch een parcheel saeijlandts anderhalff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tusschen erffenisse d'voors. Bont aen d'een sijde westwaerts, ende den voetpat aldaer aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve Cornelis Adriaen Somers, ende metten noorden eijnde aende erve der vs. Willemken, ende haere kinderen hier vooren bedeelt, ende eijntelijck noch een parcheel saeijlandts, twee loopensaten ende drie quartier ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie, ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de voors Willemken ende haere kinderen hier vorens bedeelt aen d'een sijde westwaerts, ende d'voorn. de Bont met sijne oude erve aen d'andere sijde oostwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve Adriaen Peter Donders, ende metten noorden eijnde aende erve Sebastiaen Joosten voornt.

Voorts is tusschen vs. condividenten wel expresse conditie, dat de vs. respective parcheelen erffenisse bij hen hier vorens gedeelt, alle sullen worden gemeten, ende bij hen voors. leste parcheelen soodanig verdeelinge moeten geschieden, dat ijders loth sal even groot wesen, sulcx dat d'een geen meerdere erffenisse als d'ander hebben sal, welverstaende dat het hoecxken erve achter de schuere gelegen ontrent 1 1/2 roede groot sijnde, niet mede gemeten sal worden, maer geheel blijven ten proffijt vande voors. Gerit gelijck oock de wech tot de aenstede neffens de erve vande selve Gerit soo verre het ... insgelijcx niet en sal worden gemeten, ten welcken ... parthijen malcanderen sullen moeten wegen daert van noode is ter naester ... ende minsten schade, Is noch ondersproocken, dat parthijen elcx halff, ende halff sullen moeten dragen ende betaelen alle renten, chijnsen, ofte pachten, opde voors. goederen, ende tot lasten vanden sterffhuijse staende, doch ... de schouwen wegen ofte gebuerlijcke rechten, die welcke het een ofte ander parcheel soude mogen subject wesen, sullen parthijen t'selve ijeder op het sijne moeten gedoogen ende onderhouden, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut (xxiii decembris 1660 scabini Stackenborch et Huttenis).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832