Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1660-14-8011-237v

Kennelijck sij eene ijegelijcke, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Cornelis den ouden, Cornelis de jonge, Peter, ende Jan gebroederen, sonen wijlen Adriaen Cornelis de Beir, daer moeder aff was Heijltken Jan Jacob Damen, met Niclaes Daniel Adriaens als man ende momboir van Heijltken sijne huijsvrouw, Adriaen Gerit Janssen als man ende momboir van Lijsbeth sijne huijsvrouw, Jan Michiel Adams, als man ende momboir van Jenneke sijne huijsvrouw, Adriaen Cornelis Adriaens, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouw ende Daniel Cornelis Daniels als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouw, alle gesusteren, dochteren wijlen Adriaen, ende Heijltken voornt., de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen een erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben, vande erffelijcke goederen hen mits het overlijden henne voors. ouders aengecomen, ende dat inder vuegen, forme, ende manieren, hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcke, d'voorn. Cornelis den oude, ende Cornelis de jonge te deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo t'samen voor henne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerst eene huijsinge, metten aenstede, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, in der groote ende manieren deselve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aent Laer, aldaer tusschen erffenisse Maria weduwe wijlen Jacob Jan Jacob Damen aen d'een sijde westwaerts, ende Willem Cornelis Joosten aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Jonckheer Suijdewijn van Nuijsenborch ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, Item noch een parcheeltjen saijlandts, een loopensaet oft daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Anthonis Aert Leppers aen d'een sijde suijtwaerts, ende Jenneken Cornelis Mutsaerts dochter aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aenden kerckpath, ende metten westen eijnde aen de gemeijne straet, Item noch een parcheeltken saijlandts een halff loopensaet oft daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt Corvel, aldaer tusschen erffenisse Jenneke weduwe wijlen Heijliger Peter Mutsaers aen d'een sijde suijtwaerts, ende Catharina Wouter Beerten weduwe wijlen Jacob Sprangh aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosteneijnde aen erve Bartel Gerit Beris, ende metten westeneijnde aende gebuer ackerwech, Item noch een parcheel saijlandts, groot ontrent ander halff loopensaeten gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt aende Hoeven, aldaer tusschen erffenisse Anthonis Willems van Gestel aen d'een sijde suijtwaerts, ende Jan Cornelis van Gorp aen d'ander sijde noortwaerts, streckende oost, ende westwaerts aende gemeijnt, Item noch een parcheelthen beemde, soo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt d'oude Leije aldaer tusschen erffenisse Goijert Jan Anthonisse aen d'een sijde oostwaerts, ende Jan Meeusen cum suis aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende oude Leije ende metten suijdeneijnde aen gemeijnt, Item noch de gerechte helfte onbedeelt in een heijvelt int geheel vier loopensaeten oft daer ontrent begrijpende waervan Cornelis Jans de Beir d'ander helfte competeert, gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt ontrent Lievegoir, aldaer tusschen erffenisse de kinderen wijlen Herman Remijssen aen d'een sijde oostwaerts, ende oock aent suijden eijnde, Niclaes Peter Huijks westwaerts, ende streckende noortwaerts aende gemeijnt, Item noch een parcheeltien weijlandts een loopensaet oft daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie van Goirle ter plaetse genaempt Connicxvoirt, aldaer tusschen erffenisse Jan Jacob Damen aen d'een sijde suijtwaerts, ende de waterlaet aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aen erve Joris Peter vanden Meechdenberch, ende metten westen eijnde aende gemeijnt, ende eijntelijck noch een parcheeltke erve bestaende in heij, saeij ende weijlandt, soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse geschreven, aldaer tusschen erffenisse Jan Joosten noort, ende suijtwaerts, de gemeijnt west, streckende metten noorden eijnde aende erve Jan Jacobs Damen voors., sijnde dese parcheelen los ende vrij, ende sullen boven dien is vergelijcking van cavelen Lichtmis 1661 toecomende precijs van Jannen hennen broeder, alnoch ontfangen de somme van vijftich guldens eens,

Waertegens Peter de sone voornt. te deel bevallen is, ende sal alsoo den selven voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck besitten, eerst eene huijsinge meten gronde van dien ende de gerechte helfte der aenstede, ende erffenisse daeraen liggende ende daer toe behoorende bedeelt aende noorden sijde gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Anna weduwe Cornelis Jan Gerits cum suis, waer beneffens dese helfte affgepaelt is d'een sijde, ende Adriaen Gerit Jan Gerits met het volgende loth wesende de wederhelft, d'ander sijde, streckende metten oosten eijnde aende erve Peter Anthonis Burgers, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch een parcheeltke saeijlandts een loopensaet off daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Heijltken weduwe wijlen Cornelis de Bier, noort ende oostwaerts, Jan Jans de Beir de jonge suijtwaerts, ende streckende metten westen eijnde aende erve Jan Jans de Beir den oude, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Peter vuijt voors. huijsinge, ende helft der aenstede jaerlijcx gelden sal eenen stuijver ende vijff duijten winchijns, op St. Stevens dach ten behoeve vande heere van Tilborch te voldoen, mitsgaders alnoch in egalisatie van cavelen aen het loth Jan Michiel Adams ende Daniel Cornelis Daniels sijne swagers, vuijt te reijcken de somme van ses hondert ende vijftich carolus guldens eens,

Waertegens Adriaen Gerit Jan Gerits voornt. ten deel bevallen is, ende sal alsoo denselve voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, ierst den timmer van seeckere schuer, staende op het loth Peter den sone hier vorens te deele bevallen, ende tot dien de wederhelfte der voors. aenstede ende erffenisse, bedeelt aende suijden sijde, beneffens erffenisse de weduwe Cornelis Jan Gerits, ende streckende oost, ende westwaerts als opt voorgaende loth, los ende vrij,

Waertegens Jan Michiel Adams, ende Daniel Cornelis Daniels voors. ten deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo te samen voor henne portie hebben, behouden, ende erffelijck besitten, eerst een parcheel beemden ses loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt inden Dalem, aldaer tusschen erffenisse Vijver Adriaen Gerits aen d'een sijde suijtwaerts, ende Peter Dirck Jans aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aen erve Robbert Jan Willem Meeussoon, ende metten westen eijnde aende Landtscheijdingh, Item noch een parcheel beemden een halff bunder ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen onder Gilse ter plaetse genaemt de Hackelaers, aldaer tusschen erffenisse de H: Geest van Gilse aen d'een sijde suijtwaerts, ende ... aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve Adriaen Jan Goijaerts, ende metten oosten eijnde aende erve Peter Peter Adriaen Goijaerts, ende eijntelijck noch een parcheeltke beemde groot ontrent een half loopensaet gelegen onder Gilse voors. ter plaetse genaempt aende Haens Schoor, aldaer tusschen erffenisse Jan de Beir noort, ende westwaerts, de gemeijne dijck suijtwaerts, ende streckende metten oosten eijnde aende Leije, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voors. Jan, ende Daniel, vuijt het voors. eerste parcheel jaerlijcx gelden sullen eenen chijns van vier stuijvers twee oirt, eertijts aende bisschop vande Bosch ende alsoo aende rentmeester Schuijl betaelt werdende, ende sullen tot dien alnoch Lichtmis 1661 toecomende in vergelijcking van cavelen ontfangen van het loth Peter den sone hier vorens bedeelt de somme van ses hondert ende vijftich guldens eens,

Waertegens Niclaes Daniel Adriaens nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal alsoo den selve voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerst een seecker saeijlandts, drie loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Willem Adriaen Gerits aen d'een sijde noortwaerts, ende Peter Peter Michiels aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Gerit Gerits Veramelvoirt ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende tot dien alnoch een parcheeltke beemden groot ontrent anderhalff lopensaeten, gelegen onder Gilse ter plaetse genaemt inde Blocxkens, aldaer tusschen erffenisse Jan Wouter Gijsberts aen d'een sijde oostwaerts, ende Adriaen Adriaen Leemackers aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnden aende erve ... ende metten noorden eijnde aende erve ..., los ende vrij,

Waertegens Adriaen Cornelis Adriaens nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal alsoo denselve voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, eerst een parcheel erve bestaende in saeij, ende weijlandt vier loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Willem Adriaen Gerits aen d'een sijde noortwaerts, ende Jan Jans de Beir cum suis aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Joost Gerits de Beir ende seecker steechdeken, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende tot die alnoch een heijbeemdeke een loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt aende Langendijck, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Willems de jonge aen d'een sijde suijtwaerts, ende Peter Adriaen Goijaerts d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aen erve Cornelis Willem Buermans cum suis, ende metten westen eijnde aende Landtscheijdinge, los ende vrij,

Ende waertegens Jan Adriaens de Beir voornt ten deele bevallen is, ende sal alsoo denselven voor sijn portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck eenen hoijbeemt, twaelff lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen onder Gilse ter plaetse genaemt het Wouwenbrouck, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Willems oost, ende westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende Gilse dijck, ende metten suijden eijnde aen seecker heijvelt, ende tot die alnoch seecker parcheel hoijlandt groot vier loopensaeten ofte daer ontrent gelegen aenden Ambacht van Besoijen, in Suithollandt, aldaer tusschen erffenisse Johan Colff out schouteth van Besoijen voors. aen d'een sijde oostwaerts, ende de weduwe Peter Peter Huijben aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende schouwslooth aldaer, ende metten suijden eijnde aende erve Henrick vander Locht, waer over dese erve wege sal, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Jan vuijt t voors. hoijlant sal moeten betaelen den ordinarise St. Merten chijns, ende tot dien alnoch in vergelijckinge van cavelen Lichtmis 1661 toecomende precijs vuijt te reijcken aen het eerste loth de somme van vijftich guldens eens,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken, dat ijder op sijn aengecavelt deel, sal moeten gedogen ende onderhouden de schouwen waterlaten, ende gebuerlijcke rechten die d'een ofte d'ander parcheel soude mogen subject sijn, als van outs, Item dat sij luijden malcanderen sullen helpen affdragen ende betaelen, allen verholen commer, rente, chijnsen, erffpachten die hiernaermaels souden mogen openbaeren ende hiervorens niet benoemt is, ende hebben etc., geloven etc. ende allen commer ofte calangie van hennentwege etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum xxx december 1660, scabini Stackenborch et van Pelt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832