Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1661-115-21-122

Op huijden den xxi october 1661 compareerde voor mijn Johannes van Rotterdam openbaer notaris etc. ende de getuijgen naergent., Geerit Geerit Jan Huijben ingeseten alhier, den welcken verclaerde ende bekende mits desen te cederen ende transporteren, aen ende ten behoeve van Sr. Jacob Huijgermans, coopman tot s'Hertogenbosch, die t'selve transport is accepterende, te weten alsulcken seste part filiale portie ofte kintsgedeelte als hem transportant alsnu is competerende inde haeff, erff ende meubele goederen hem comparant alreeds aenbestorven uijtten hooffde van sijnen vader saliger ende dat met ... conde..dentis van Engeltien Peter Handricx sijne moeder, welcke na den lantregte de helft ter tochte is hebbende, dies sal ende belooft den vs comparant ende moeder, het voors contingent niet verder te belasten ofte beswaren als het tegenwoordich belast ende beswaert is, namentlijck het huijs met sijn toebehooren ende ontrent 4 loopensaet lants int geheel gestaen ende gelegen aent Creijeven, oosten aende gemeijn strate westen Daniel Geerit Huijben, comende metten eenen eijnde wederom aende gemeijne strate aldaer ende metten anderen eijnde aen Adriaen ... soo hij verclaerden met de somme van een hondert ende vijftich car: gulden capitael aen dhr. Elias Doncquers volgens s'Bosch brieff daervan gepasseert, ende alnoch met eenen chijns van negen duijten jaerlijcx te betalen aenden heere Grave van Grobbendonck als heer deser Heerlijckheijt sonder meer, ende dat in voldoeninge van t'gene hij transportant aende oeffionaris tot dato deses schuldich ende ... is, als daer van ten doen ende behoeve vande selven eennich ... met ... vande vs sijne moeder mits desen, dies sal en oeffionaris t'selve huijs ofte erve alsmede de voordere goederen in regarde van sijns transportans aenpart ende contingent niet eerder mogen aenveerden, als na doode vande vs sijne moeder, constituerende sij comparanten tot meerderen effect van desen transporte Jan Peeters van Bocxtel woonende tot s'Bosch voornt., hem gevende de specialen last macht ende bevel om in sijns constituants name te compareren voor de Ed. eerw: heeren schepenen der stadt van s'Bosch, ende desen transporte, opdragen ende verthijden aldaer te renoveren ende wettelijck vernieuwen met alle solemniteijten na regten daer toe geregt, gelovende t'selve altijt te sullen houden ende doen houden voor goet etc. alwaert oock soo etc. onder verbant etc.
Aldus etc. ter presentie van Nicolaes van Dijcq ende Jan Geerits Mandemaker, als getuijgen van goeden geloove hier toe versocht ende ..., die de minute deses beneffens de comparanten ende constituanten ende mij notaris voornt. hebben ondertekend.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832