Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1661-115-21-70

Op huijden den xxxe meij xvi compareerde voor mijn Johannes van Rotterdam openbaer notaris bij den Ed: Mo: Rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborch residerende ende de getuijgen naergenoemt, Embrecht Daniel Sebastiaens, Adriaen Daniel Sebastiaens, Huijbert Daniel Sebastiaens daer voor den vs Adriaen Daniel Sebastiaens was instaende ende hem fort ende sterck maecte mitsdesen, Daniel Daniel Sebastiaens, Denis Daniel Sebastiaens, item Willem Janssen van Buel als man ende momboir van Maeijken Daniel Sebastiaens, Jan Janssen Mutsaerts den oude als man ende momboir van Heijltjen Daniel Sebastiaens respective soo voor haer selven, als mede in den name ende vervangende de weduwe ende kinderen van Joachum Daniel Sebastiaens, mitsgaders de kinderen van Pauwels Denis Joosten verwect bij Cathalijn Daniel Sebastiaens dochteren gebroederen ende susteren ter eenre, ende Maeijken Anthonis Willems geadsisteert met Jan Geerit Corsten haren tegenwoordighe wettelijcke man ende momboir ende Jan Janssen Oerlemans mede soo voor sijn selven als mede oock in den name van IJda sijne suster voor soo veel een jder vande selve aengaet ende alsoo alle als erfgenamen van Sebastiaen Hendrick Daniels haren neve, soon ende broeder van halven bedde ter andere sijde, dewelcke onderlinge over ende weder over, verclaerden ende bekenden finalijck metten anderen, nopende de successie erffenisse ende besterffenisse van gemelten Sebastiaen Hendrick Daniels in alle min ende vrintschappen overcomen ..., geaccordt ende getransfigeert te sijn in alder voegen forme ende manieren hier naer beschreven volgende,
inden eersten soo sullen de eerste comparanten ider in sijne opgemelte qualiteijt aen ende ten behoeve vande tweede comparanten illico ende op staende voet uijt reijcken ende tot haerder vrij ende libero dispositie laten volgen soo deselve oock verclaren ende mits desen bekennen ontfangen, genoten ende daer van alsoo voldaen te wesen, namentlijck een bedde ende sijne toebehoorten, een kist ende allen de cleederen ten lijve vande vs Sebastiaen Hendrick Daniels behoort hebbende, ende daer en boven een somme van hondert carolus gulden eens sonder meer, waer tegens deselve eerste comparanten te samen sullen hebben behouden ende genieten voor hen, henne oiren, erven ende naecomelingen, alle ende eenen ijgelijcke de overige goederen soo have als erve bij den selven nagelaten ende metter dood ontruijmpt, mitsgaders alle actien, schulden ende crediten, hoedanich waer, ofte tot wat plaetsen, die oock sijn ofte soude mogen gevonden werden egeen uijtgesondert latende ende, maecken deselve oversulcx daervan volcomen haer ende meesters sonder eenige reserve, als daer van renunchierende ende ten behoeve vande eerste comparanten desisterende insgelijck mitsdesen, met t'gene vs is seijden, bekende ende verclaerden de opgemelte comparanten alsoo gescheijden ende van den anderen gesepareert ende gedeelt te wesen, gelovende oversulcx allen t'gene hierin begrepen is, te sullen nagaen ende stede vast van weerden houden sonder daer tegen te connen, te doen, te doen doen ofte laten geschieden in recht ofte daer buijten ende dienvolgende de 2e comparanten alle lastige schulden affdragen ende daer van inden neven onder eijgentlijck verbant van henne persoonen ende goederen etc. adsubjecterende alle deselve daer voor na rechte ten bedwangh ... voor alle oppositie ende contradictie voor te gaen,
Aldus etc. ter presentie van Jan Jan Anthonis Wouters ende Geerit Goijaert Willem Janssen Vermee als getuijgen etc. hebben ondertekent.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832