Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1661-14-8012-31v

Cornelis den ouden, Cornelis den jonge ende Jan gebroeders sonen van wijlen Adriaen de Beir daer moeder aff was Heijltgen Jan Jacobs, Claes Daniel Adriaens als man ende momboir van Heijltken sijne huijsvrouwe, Adriaen Gerit Jan Geenen als man ende momboir van Lijsbeth sijne huijsvrouwe, Adriaen Cornelis Adriaens als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, ende Daniel Cornelis Daniels als man ende momboir van Anneken sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Adriaen ende Heijltgen voors. hebben ijder voor een negende part wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Peter Adriaens de Beir ende Adriaen Gerit Jans die de twee resterende negende parten competerende sijn, een parcheel erve bestaende in saeij ende weijlandt twee ende een halff loopensaet of daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaempt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Jans de Beir aen d'een sijde oostwaerts ende Denis Hendrick Denis aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden ende suijden eijnde aende gemeijnte, los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma sonder argelist, actum den xxvij februarij 1661, scabini Stakenborch et relatu Huttenis.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832