Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1661-14-8012-32r

Kennelijck sij eene ijegelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tiborch ende Goirle ondergenoemt is gecomen ende gecompareert Peter Adriaen de Beir ter eenre ende Adriaen Gerit Jans ter andere sijde die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect, ende aengegaen te hebben van bovenstaende erve;

Overmits de welcke d'voorn. Peter te deele bevallen is ende sal alsoo denselve voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren de gerechte helfte vande voors. aff gepaelt aende voorste sijde beneffens de erve Denis Hendrick Denis voornt.,

Ende waer tegens d'voorn. Adriaen Gerit Jans te deele bevallen is ende sal alsoo denselven voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck posideren de wederhelfte int voors. parcheel erve, bedeelt aende oosten sijde beneffens erffenisse Jan Janssen de Beir, ende hebben etc. gelovende etc. ende alle commer etc., pro ut in forma sonder argelist, actum et scabini ut supra (xxvij februarij 1661, scabini Stakenborch et relatu Huttenis).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832